Biuletyn – maj A.D. 2023

pobierz wersję .pdf

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
w Gdyni
Porządek nabożeństw
Maj
A.D. 2023

Duch Święty: Dar Boga najwyższego

Drodzy Wierni, miesiąc maj w tym roku, jest wyjątkowo bogaty w uroczystości liturgiczne. Obchodzimy bowiem w tym miesiącu uroczystości głównych patronów naszej ojczyzny: Matki Bożej Królowej Polski oraz św. Stanisława biskupa i męczennika. Obchodzimy również cały szereg świąt kończących okres Wielkanocy: Wniebowstąpienie Pańskie, a dziesięć dni później Zesłanie Ducha Świętego. Ze wszystkim co dotyczy Chrystusa Pana, jest nierozerwalnie złączona Matka Boża.

Zesłanie Ducha Świętego jest pełnią darów Bożych dla ludzi. Duch Święty, ze swym działaniem w nas, jest niejako klamrą czy udoskonaleniem wszystkich dobrodziejstw Bożych udzielanych nam w naszym życiu. Rok liturgiczny jest z kolei tych dobrodziejstw pamiątką i przypomnieniem. W Bożym Narodzeniu Bóg daje swego jednorodzonego Syna, Chrystusa Jezusa, Pośrednika, Pomost, który łączy ludzkość z Bóstwem. W Wielkim Tygodniu Jezus, przez swoją mękę, oddaje się nam cały aż do śmierci na krzyżu, obmywa nas, oczyszcza, uświęca swoją krwią. Na Wielkanoc Chrystus zmartwychwstaje a Jego zmartwychwstanie podobnie jak wniebowstąpienie jest zadatkiem tego, co ma się stać i naszym udziałem. On nas po prostu wyprzedza idąc do domu Ojca, aby przygotować nam miejsce, albowiem w Nim należymy do Trójcy Przenajświętszej, przez Niego staliśmy się dziećmi Bożymi, przeznaczonymi do szczęścia wiecznego. To wszystko możliwe jest dzięki zasługom naszego Pana i wyłącznie dzięki nim.

Dary Boże poznajemy na ziemi, ale ich zwieńczenie dokonuje się w wieczności. Jezus bowiem, wstąpiwszy do nieba, wraz ze swym Ojcem posyłają nam swego Ducha, Ducha Świętego. Ojciec i Duch Święty umiłowali nas tak, że dali nam Słowo we Wcieleniu; Ojciec i Słowo zaś umiłowali nas ta, że dali nam Ducha Świętego. Cała Trójca Święta daje się człowiekowi, skłania się ku nam – biednym nędzarzom, aby nas podnieść z grzechu, uświęcić i doprowadzić do jedności ze Sobą. Bóg bowiem nie tylko usuwa nasz grzech, lecz wzywa nas do zażyłej relacji ze Sobą.

Oto jest ta, przekraczająca wszelką miarę, miłość Boga do człowieka. Dar Boży dla naszych dusz uwieńczony zostaje właśnie przez Ducha Świętego, który jest Darem w całym tego słowa znaczeniu: Domum Dei altissimi – „Dar Boga najwyższego”. Duch Święty, węzeł i zadatek wzajemnej miłości Ojca i Syna, przyjmuje, realizuje i wieńczy Ich wzajemne oddanie się, a przez nieskończone zasługi Jezusa zostaje dany duszom naszym, aby dzieło naszego uświęcenia mogło być doprowadzone do końca.

Duch Święty zstępując na Apostołów pod postacią ognistych języków, mówi nam, że On, Duch miłości, jest nam dany na to, aby nas przekształcić przez swoją miłość i w ten sposób przyprowadzić z powrotem do Boga. Dlatego to właśnie trzeciej Osobie Boskiej przypisujemy dzieło uświęcenia, czyli naszego powrotu do Boga, które możliwe jest dzięki łaskom jakie otrzymujemy w Kościele, szczególnie przez sakramenty, ale również dzięki łaskom uczynkowym. Takimi to przedziwnymi drogami Bóg prowadzi nas, abyśmy zjednoczyli się z Nim! A to zjednoczenie osiąga swoją pełnię w wiecznym oglądaniu Boga twarzą w twarz w niebie.

Duch Święty nie jest darem przejściowym, lecz stałym. Istotnie, dla duszy żyjącej w miłości jest On słodkim Gościem, który mieszka w niej. „Jeśli mnie kto miłuje – czytamy w Ewangelii dzisiejszej Mszy św. – przyjdziemy do niego i przebywać u niego będziemy” (J 14, 23-31). To są słowa Zbawiciela. Jednak przebywanie Trójcy, a zatem i Ducha Świętego, w duszy żyjącej w stanie łaski uświęcającej, jest darem, który może i powinien wzrastać, jest darem nieustającym, o ile tylko sama dusza nie zboczy z właściwej drogi.

Po raz pierwszy Bóg oddał się nam w dniu naszego chrztu. Potem potwierdził to w szczególny sposób przez bierzmowanie. Sakrament bierzmowania (umocnienia) jest w zstąpieniem Ducha Świętego do bierzmowanej, chrześcijańskiej duszy. Z każdym wzrostem miłości, ten dar odnawia się, a Duch Święty razem z Ojcem i Synem oddaje się duszy coraz pełniej, coraz głębiej, coraz ściślej…

Dzieje się tak także ilekroć, odpowiadając na natchnienie Boże, spełniamy wielkodusznie akty miłości. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej odnawia w nas swoją obecność, rozlewa nową łaskę i tchnie nową miłością. W ten sposób nasze życie nadprzyrodzone rozwija się dzięki działaniu Ducha Świętego; zostaje całkowicie objęte ożywiającym i uszlachetniającym wpływem Jego miłości. Wiedząc to, łatwiej nam pojąć prawdę, że święto Zesłania Ducha Świętego – o ile przeżywamy je gorliwie i pobożnie, będzie niczym innym w naszych duszach jak nowym wylaniem darów Ducha Świętego. On zstąpi do naszych dusz i napełni je swoimi darami zgodnie ze słowami przepięknego hymnu: Veni Creator Spiritus – mentes tuorum visita, imple superna gratia – quae tu creasti pectora, które znaczą: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom co dziełem są Twych rąk”.

Zielone Świątki powinny być okazją, aby przypomnieć sobie o trzeciej Osobie Boskiej, która niestety bardzo często jest przez nas zapominana. O ile codziennie modlimy się do Boga Ojca, o ile codziennie myślimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie – Wcielonym Synu Bożym, to o Duchu Świętym myślimy rzadko, sporadycznie, jeżeli w ogóle. A przecież jest On tak samo Bogiem, jak Ojciec i jak Syn. Pięknie o tym napisano w wyznaniu wiary św. Atanazego: „Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty (…) Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch Święty Bogiem. A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg”.

Nie zaniedbujmy więc modlitwy do Ducha Świętego. Także Jemu oddawajmy chwałę należną Trójcy Przenajświętszej, szczególnie pamiętając, że to trzeciej Osobie Boskiej przypisujemy dzieło naszego uświęcenia, czyli dzieło prowadzenia nas do zbawienia.

Pamięć o Zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, stanowi dla nas wielką zachętę, aby pozwolić Bogu działać w całym naszym życiu, nawet w najbardziej prozaicznych zajęciach czy trudnych okolicznościach, a więc w każdej naszej chwili życia. Kto nie chce pobłądzić, ten powinien uznać w Duchu Świętym swego przewodnika. Niech Duch Święty wybiera dla nas drogi, niech On wskazuje kierunek i wyznacza czas marszu oraz czas spoczynku. Niech On wybiera dla nas miejsce, okoliczności, a przede wszystkim ludzi, z którymi się spotkamy. Nie upierajmy się przy swoich własnych planach tylko ponawiajmy akt poddania się pod przewodnictwo Ducha Świętego. Tu nie ma miejsca na emocje, wrażenia, uczucia. Tu po prostu trzeba decyzji, że z pokojem serca, uległością i wewnętrzną zgodą przyjmiemy wszystko to, co Duch Święty dla nas przygotuje lub w naszym życiu dopuści. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej nie oczekuje od nas jakiś charyzmatycznych uniesień czy emocjonalnych zachowań tylko spokojnej gotowości pełnienia woli Bożej w każdej chwili. W dzisiejszych czasach wielu ludzi uważa błędnie, że działanie Ducha Świętego w duszy polega na wzbudzeniu tam jakichś wyjątkowych doznań. To się czasem zdarza w biografiach świętych, wielkich mistyków, ale rzadko. Sami święci czy mistycy byli takimi doznaniami jakby onieśmieleni, jakby skrępowani, tym bardziej gdy wydarzenia miały miejsce w obecności innych ludzi. Nie oczekujmy więc od Ducha Świętego czegoś nadzwyczajnego, wyjątkowego. Natomiast prośmy Go o łaskę, która w ciszy naszych dusz będzie je przemieniała, uświęcała i prowadziła do zbawienia. Szczególnie w naszych czasach ludzie są spragnieni zewnętrznego pobudzenia, czegoś widowiskowego, ale takie stany raczej odgradzają duszę od Ducha Świętego niż do Niego zbliżają. On przychodzi nie w pomruku burzy czy huku piorunów tylko w ciszy z jaką poranna rosa opada na ziemię. Uświęcenie nasze polega na współdziałaniu z natchnieniami Bożymi, które Bóg mieszkający w naszej duszy w nas sprawia. My zaś te natchnienia tylko w ciszy i skupieniu możemy usłyszeć. Zewnętrzna widowiskowość może tylko być przeszkodą. Ducha Świętego nie trzeba w swej duszy czuć, wystarczy w Niego wierzyć, oddawać Mu chwałę i być Mu uległym, a to wszystko w pokoju serca i niezmąconej niczym jasności myśli. Ważne by o tym pamiętać.

Pozwólmy więc Panu Bogu działać w nas tak, jak On chce; tak jak pisał prorok Eliasz: „A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem”. (1 Krl 19, 11 – 13).

Prośmy Matkę Bożą, Oblubienicę Ducha Świętego, abyśmy za Jej przykładem, wierni byli natchnieniom Bożym i ulegli woli Bożej. To jedyna droga, aby dzieło naszego uświęcenia wydawało swe owoce.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *

AKTUALNOŚCI

* Spotkanie wiernych – majowy piknik Tradycji

W pierwszą sobotę maja (6 V), po Mszy śpiewanej o godz. 10.30, odbędzie się kolejne spotkanie dla wszystkich wiernych. Część integracyjna spotkania odbędzie w „Chatce Gołębiewo” około od godz. 12.00. Dokładny adres: Gołębiewo 1, 81-598 Gdynia. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

* Pielgrzymka do Matemblewa

27 maja, w sobotę, organizujemy pieszą pielgrzymkę z przeoratu w Gdyni do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Jedną z intencji tej pielgrzymki będzie wynagrodzenie Bogu za grzechy dzieciobójstwa dokonanego w łonie matek.

Przewidywany porządek tego dnia:

08.00Msza św. w przeoracie w Gdyni

– po Mszy św. – śniadanie w sali wykładowej przeoratu (jedzenie należy przygotować we własnym zakresie)

– o godz. 9.30 – wyjście z przeoratu

∙ Odwiedzimy Źródło Maryi w Wielkim Kacku.

∙ Będziemy iść około 4,5 godzin (ok. 22 km) przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.

∙ W sanktuarium – modlitwa.

* Co miesięczne terminy

Kolejne spotkanie apologetyczne dla młodzieży odbędzie się we wtorek 9 maja. Po wieczornej Mszy św. i różańcu, spotkamy się w sali wykładowej pod kościołem. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych w wieku od 12 do 18 lat.

Z kolei kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w trzeci czwartek miesiąca (18 V) dla niewiast i w czwarty czwartek miesiąca (25 V) dla mężczyzn. Nauki będą głoszone po wieczornych Mszach św. w sali wykładowej.

Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci zaplanowane jest na sobotę 20 maja. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą o godzinie 09.00.

Konferencja duchowa w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie wygłoszona 21 maja w niedziele.

* * *

KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA

(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele

według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)

Czy Komunia św. na rękę jest godną formą?

Komunia św. na rękę w pozbawionej szacunku formie, w jakiej obecnie jest praktykowana, jest nie do pogodzenia z wiarą w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św. i dlatego należy ją odrzucić. W tej formie nigdy nie istniała ona w Kościele.

W niektórych częściach starożytnego Kościoła istniała wprawdzie Komunia św. na rękę, jednak z opisów i rysunków wiemy, że była zupełnie inaczej praktykowana niż to się dzieje obecnie. Komunikujący podchodził w pochylonej postawie, przy czym dłoń musiała być przynajmniej w niektórych miejscach owinięta chustą. Kapłan kładł mu Hostię na prawą rękę, a wiemy przyjmował ją wtedy ustami, nie chwytając jej dłonią. Natomiast zwyczajne dzisiaj na Zachodzie chwytanie Hostii prawą ręką stanowi w odniesieniu do Ciała Pańskiego nieprzystojny gest wzięcia w posiadanie. Św. Cyryl Jerozolimski wzywa wiernych do ostrożności, aby żadna cząsteczka nie spadła na ziemię: „Uważaj, aby nic z tego nie spadło na ziemię. Czemu pozwoliłeś spaść, jest jakby stratą twych własnych członków. Powiedzże mi: Gdyby ci ktoś dał złoty pył, czy nie podniósłbyś go sumiennie, aby nic się nie zmarnowało i abyś ty żadnej nie poniósł szkody? Czyż nie powinieneś więc daleko więcej uważać, aby nie zmarnowała się żadna drobina tego chleba, co droższy jest nad złoto i szlachetne kamienie?”. Tutaj wszystko oddycha uszanowaniem. Gdzie słychać dzisiaj podobne wezwania? Przez zwyczaj Komunii św. na rękę spada na ziemię wiele cząstek, którym nie poświęca się najmniejszej uwagi. To jest obiektywny brak szacunku wobec Chrystusa!

Ponadto prawdziwym postępem było zniesienie przez Kościół Komunii św. na rękę i wprowadzenie obowiązkowej dla wszystkich Komunii św. do ust. Duch Święty prowadzi Kościół przez stulecia. Jeśli się sądzi, że uczynione w ciągu wieków zmiany są złe i trzeba wrócić do początków, to tym samym zaprzecza się przewodnictwu Kościoła przez Ducha Świętego.

* * *

KALENDARZ LITURGICZNY

Na maj A.D. 2023

1 pn.

Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy, 1 kl.

2 wt.

Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

3 śr.

P.P. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski, 1 kl.

4 czw.

P.P. Św. Floriana, Męczennika, 3 kl., wsp. św. Moniki, Wdowy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

5 pt.

Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

6 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

7 niedz.

4. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.

8 pn.

P.P. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, 1 kl.

9 wt.

Św. Grzegorza z Nazjanzu, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

10 śr.

Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Gordiana i Epimacha, Męczenników

11 czw.

Śś. Filipa i Jakuba, Apostołów, 2 kl.

12 pt.

Śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników, 3 kl.

13 sob.

Św. Roberta Bellarmina, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

14 niedz.

5. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.

15 pn.

Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy, 3 kl., wsp. Litania Mniejsza

16 wt.

P.P. Św. Andrzeja Boboli, Męczennika, 3 kl. (W archid. warmińskiej: Św. Andrzeja Boboli, Męczennika, Drugiego Patrona diec., 2 kl.), wsp. św. Ubalda, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. Litania Mniejsza

17 śr.

Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 kl., wsp. św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy, 3 kl., wsp. Litania Mniejsza

18 czw.

Wniebowstąpienie Pańskie, 1 kl.

19 pt.

Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Pudencjany, Dziewicy

20 sob.

Św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy, 3 kl.

21 niedz.

Niedziela po Wniebowstąpieniu, 2 kl.

22 pn.

dzień ferialny, 4 kl.

22 wt.

dzień ferialny, 4 kl.

24 śr.

P.P. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 2 kl.

25 czw.

Św. Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Urbana I, Papieża i Męczennika,

26 pt.

Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika

27 sob.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 1 kl.

28 niedz.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki), 1 kl.

29 pn.

Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl.

30 wt.

Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl.

31 śr.

Środa Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl.

Porządek Mszy św. w naszym kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w internecie:

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia