Biuletyn – grudzień A.D. 2021

pobierz wersję .pdf

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
w Gdyni
Porządek nabożeństw
Grudzień
A.D. 2021

Adwent pod znakiem Niepokalanego Poczęcia NMP

Drodzy Wierni! Adwent, w swym przygotowawczym do obchodu świąt Bożego Narodzenia charakterze, kojarzy nam się z pewnym wysiłkiem i wyrzeczeniem, które podejmujemy, aby duchowo przygotować się na liturgiczną pamiątkę przyjścia Pan Jezusa na ziemię. Ten okres ma pewne podobieństwo do okresu pokuty, jakim jest Wielki Post. Nierzadko możemy usłyszeć, że Adwent to taki „mały Wielki Post”. W środku tego okresu przypada wspomnienie wielkiego przywileju Niepokalanego Poczęcia, który to przywilej Maryja otrzymała od dobrego Boga. Rozważanie tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi jest doskonałym przygotowaniem do owocnego przeżycia Bożego Narodzenia, a sama tajemnica idealnie pasuje do realizacji głównego celu Adwentu. Jest niejako jutrzenką naszego zbawienia.

Maryja bowiem, choć inaczej niż my, jednak jest również odkupiona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Papież Pius IX stwierdził, ogłaszając Niepokalane Poczęcie Maryi za dogmat wiary, że Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego na mocy przewidzianych przyszłych zasług Jezusa Chrystusa.

W naszym wypadku, dzięki zasługom Zbawiciela, grzech pierworodny został zmazany w sakramencie Chrztu świętego. Wyjątkowy przywilej Niepokalanej jest dla nas pierwszym zwiastunem naszego chrzcielnego wyzwolenia z niewoli grzechu pierworodnego. W naturze, zanim ujrzymy wschodzące słońce, widnokrąg wypełnia się jutrzenką. Podobnie w rzeczywistości nadprzyrodzonej Niepokalane Poczęcie Maryi poprzedza i zapowiada rychłe nadejście Chrystusa, który dokona dzieła odkupienia. Zupełnie uzasadnione jest odniesienie słońca do Chrystusa, a jutrzenki do Maryi. Raz jeszcze powtórzmy, że rozważanie przywileju Niepokalanego Poczęcia NMP wskazuje nam na zbliżające się odkupienie, które zawdzięczamy Chrystusowi. Stąd nie jest ani dziwne, ani zaskakujące, że święto to obchodzimy właśnie w środku trwania Adwentu, przygotowując się na przeżycie wspomnienia liturgicznego narodzenia Jezusa Chrystusa.

To jednak nie jest jedyny powód radości płynącej z obchodów święta Niepokalanego Poczęcia NMP. To święto ukazuje nam nie tylko fakt, że Bóg-Zbawiciel jest już blisko, ale także niesie ze sobą inne ważne pouczenie. To mianowicie, że jeśli Bóg zleca komuś jakieś konkretne zadanie, to go odpowiednio do wypełnienia zleconej misji przygotowuje, udzielając potrzebnych łask. Bóg bowiem nie żąda od nas nigdy niczego ponad nasze siły. A jeśli zadanie przerasta nasze siły, to Pan daje nam wystarczająco dużo łask, byśmy mogli Jego wolę wypełnić. Dogłębnie można uświadomić sobie tę prawdę właśnie w dniu 8 grudnia.

Oto Maryja, z woli Bożej, miała zostać Matką Zbawiciela. Wielkie to zadanie, wręcz niewyobrażalnie wielkie, zdecydowanie przekraczające możliwości natury ludzkiej. Aby jednak Maryja temu zadaniu mogła podołać, Bóg Ją odpowiednio przygotował, udzielając Jej tego wielkiego przywileju jakim jest właśnie Niepokalane Poczęcie.

Wyraźnie o tym mówi kolekta ze święta 8 grudnia: „Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi Swojemu godne mieszkanie, prosimy Cię: jak na mocy zasług przewidzianej śmierci tegoż Syna Twego zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, tak dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie czystymi”.

Niepokalane Poczęcie jest zatem przygotowaniem Maryi na przyjęcie godności Matki Syna Bożego. Bóg nie tylko dał Jej łaskę, potrzebną do skutecznego wypełnienia Jego woli, ale udzielił Maryi darów swych w takiej obfitości, by mogła Ona spełnić wolę Bożą z gracją, wdziękiem, elegancją… I tak też się stało! To jest dla nas ważna nauka i wielkie pocieszenie. Często bowiem dusze uważają, że wezwanie Jezusa, aby pójść za Nim, aby żyć zgodnie z Jego wola i nauką, jest ponad ich siły; że ostateczny cel naszego życia, jakim jest świętość tu na ziemi i chwała wieczna w niebie, jest czymś nieosiągalnym dla nich. To jest błędne przekonanie bo wynikające z zapomnienia o Bożej pomocy! Podobnie jak błędem jest brak odwagi i konsekwencji, aby rzeczywiście przeżyć Adwent jako czas owocnego oczekiwania na przyjście Boga! Bóg narodził się w Betlejem dwa tysiące lat temu. Jest to fakt, jak każdy fakt, nieodwołalny. Adwent natomiast ma służyć właśnie temu, by Boże Dzieciątko mogło przez łaskę narodzić się w duszy każdego z nas!

Własnymi siłami nie osiągniemy ewangelicznej świętości, ba!, nawet trudno byłoby nam przestrzegać prawa naturalnego, ale Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy z pomocą naturalnych sił osiągnęli nadprzyrodzone życie. Pan ukazując zadanie niesie pomoc w jego realizacji. Dlatego, gdy czujemy się przytłoczeni ciężarem odpowiedzialności czy trudem realizacji powołania chrześcijańskiego w naszym życiu, pamiętajmy, że Bóg nie zostawia nas samym sobie, lecz wspiera nas łaską. Pan Bóg pomaga nam wypełnić zadania, jakie Opatrzność przed nami stawia. A takim zadaniem może być na przykład wychowanie nieposłusznych czy chorych dzieci, trwanie w małżeństwie mimo trudności, dochowanie mężowi – żonie wierności, zgoda na cierpienie, przebaczenie doznanej krzywdy…

Mniemanie, że człowiek ma wyłącznie swoimi siłami prowadzić nadprzyrodzone życie jest właśnie jedną z największych przeszkód w osiągnięciu świętości i ostatecznie zbawienia. Człowiek ufający tylko w swe własne siły skazany jest na porażkę, bo odwraca się od Boga niosącego pomoc, tak jakby chciał Panu powiedzieć: „ja sobie sam poradzę”. Otóż nikt sobie sam z konsekwencjami grzechu pierworodnego nie poradzi. To przekracza ludzkie możliwości. Wszelkie ludzkie postanowienia, próby, starania, prace nic nie pomogą, jeśli nie korzystamy z pomocy Bożej łaski!

Człowiek o tym czasem zapomina, ale Bóg to wie. I dlatego, aby umożliwić nam zbawienie, wspiera swoimi łaskami nasze starania o prowadzenie katolickiego życia. Naszą powinnością jest z tych łask korzystać, z tymi łaskami współpracować, usuwać przeszkody na drodze tej łaski, jaką nam Chrystus Pan wysłużył. Bądźmy więc świadomi, że Bóg chce nam dopomóc w przeżyciu życia po chrześcijańsku; że w naszym dążeniu do nieba, nie jesteśmy zostawieni sami sobie, lecz mamy do dyspozycji odpowiednią ilość łask. Jeśli je przyjmiemy dobrze dysponowani, to z łatwością zachowamy na ziemi wiarę, nadzieję i miłość, a po śmierci osiągniemy niebo. Doskonały obraz współpracy z Bożą łaską znajdujemy w doczesnym życiu naszej Pani i Matki, Niepokalanej Dziewicy. Ona nie tylko została zachowana, przez cudowny przywilej Niepokalanego Poczęcia, od grzechu pierworodnego (aspekt negatywny), ale także nosiła w swej duszy pełnię łaski (aspekt pozytywny).

Mając Maryję za Panią i Matkę, pamiętajmy, że powołani jesteśmy do pełnienia woli Bożej, ale nie zostajemy zastawieni sami sobie. W każdych okolicznościach Bóg wspiera nas swą łaską, przychodzi z pomocą, jeśli tylko z niej korzystać chcemy. Dlatego w naszych adwentowych staraniach nie zapominajmy uciekać się do Niepokalanej z błaganiem o tak nam potrzebne łaski, które Ona wyjednać nam może.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *

AKTUALNOŚCI

* Spotkanie duszpasterstwa rodzin

4 grudnia (sobota) będzie miało miejsce kolejne spotkanie duszpasterstwa rodzin. Tego dnia Msza św. śpiewana, z racji pierwszej soboty miesiąca (od godz. 8.00 nabożeństwo pierwszo sobotnie) będzie odprawiona o godz. 10.30. Po Mszy św. zapraszamy rodziny na wykład a następnie na wspólne „bycie razem”.

* Nauki stanowe

W grudniu nauki stanowe planowane są w dwa czwartki po nabożeństwach: 9 XII dla niewiast i 16 XII dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone w sali wykładowej pod kościołem.

* Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe w naszym przeoracie będą wygłoszone w dniach 10 -12 grudnia. Nauki wygłosi ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX. Tematem rekolekcji będzie: „Dziecięctwo duchowe wg św. Teresy”.

Oto plan rekolekcji:

Piątek 10 grudnia

17:30 – Różaniec, możliwość spowiedzi

18:00Msza św.

18:45 – Nauka I

Sobota 11 grudnia

16:45 – Możliwość spowiedzi

17:15 – Nauka II

18:00Msza św.

18:50 – Nauka III

Niedziela 12 grudnia (3. Niedziela adwentu)

07:15Msza św. czytana

08:10 – Możliwość spowiedzi

08:30Msza św. śpiewana (kazanie Nauka IV)

10:00 – Godzinki, możliwość spowiedzi

10:30Msza św. śpiewana (kazanie Nauka IV)

17:30 – Możliwość spowiedzi

18:00Msza św. śpiewana (kazanie Nauka IV)

* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej

W sobotę, 18 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do Krucjaty Eucharystycznej. Spotkanie będzie miało miejsce po Mszy świętej o godz. 9.30.

* Kiermasz świąteczny w Gdyni

W niedziele 19 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, odbędzie się kiermasz świąteczny, podczas którego będzie można zakupić: kartki świąteczne, ciasta, ozdoby i wiele innych pięknych rzeczy. Dochód przeznaczymy na wyposażenie nowo powstającej kaplicy Bractwa kapłańskiego św. Piusa X we Tczewie.

Wszystkie życzliwe i chętne do współpracy przy organizacji tego wydarzenia osoby, są proszone o kontakt bezpośredni z Panią Zofią Leonarczyk lub drogą e-mailową na adres: organizacja.gdynia@gmail.com najpóźniej do dnia 16 grudnia.

* * *

KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA

(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele

według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)

Czy w niechrześcijańskich religiach ludzie modlą się do prawdziwego Boga?

Wyznawcy niechrześcijańskich religii nie modlą się do prawdziwego Boga. Bowiem prawdziwy Bóg to Trójca Święta, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa w starym i przede wszystkim nowym Przymierzu. Dlatego wyznawcy religii odrzucających Bóstwo Chrystusa nie wierzą w prawdziwego Boga, modlą się do istoty, która nie istnieje. „Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca” (1 J 2, 23). „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14, 6).

Niesłuszne jest stwierdzenie jakoby mahometanie i żydzi mieli prawidłowe, choć niedoskonałe pojęcie, Boga i dlatego modlą się do prawdziwego Boga. To dotyczyło żydów Starego Przymierza: im Trójca Święta nie była jeszcze objawiona, dlatego nie mogli w Nią wierzyć, nie wykluczali Jej jednak. Owo wykluczenie ma natomiast miejsce u dzisiejszych żydów i mahometan. Jedni i drudzy wyraźnie zaprzeczają Trójcy Przenajświętszej. Nie chcą wierzyć w Trójcę Świętą, ale modlą się do jakiegoś jednoosobowego boga. Takiego boga jednak nie ma!

Tej podstawowej prawdy już się dzisiaj w oficjalnym Kościele nie spostrzega. W rekolekcjach, jakich bp Karol Wojtyła w 1976 r. udzielił papieżowi Pawłowi VI, znajduje się całkowicie modernistyczne pojęcie wiary, z którego wynika teza, że wszyscy ludzie – obojętnie jaką wyznają religię – modlą się do prawdziwego Boga. Według bpa Wojtyły droga ducha ku Bogu wychodzi z wnętrza stworzenia i najgłębszej istoty człowieka. Na tej drodze nowoczesna mentalność znajduje wsparcie w doświadczeniu człowieka i w potwierdzeniu transcendencji osoby ludzkiej.

To jest modernizm, według którego wiara nie jest już odpowiedzią na Boże Objawienie, ale pochodzącym z głębi człowieka dążeniem ku Bogu. Nieco dalej w tekście wspomnianych rekolekcji czytamy: „Tego Boga wyznaje w swym milczeniu trapista i kameduła. Do niego zwraca się beduin na pustyni, gdy nadchodzi godzina modlitwy. I być może także pogrążony w medytacji buddysta, który oczyszcza swe myślenie i przygotowuje drogę do nirwany”

Pismu św. takie myślenie jest całkowicie obce. Cały Stary Testament jest pełen uniesień Boga przeciwko fałszywym bożkom i religiom. Lud wybrany był często karany, gdyż czcił obcych bogów. Także w Nowym Testamencie św. Paweł pisze lapidarnie: „Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu” (1 Kor 10, 20).

To nie wyklucza faktu, że pojedynczy żyd, mahometanin czy poganin może pod wpływem łaski modlić się do prawdziwego Boga, jeśli nie staje się zatwardziałym w fałszywym wyobrażeniu o bogu swej religii, ale gdy jest zasadniczo otwarty przyjąć to wszystko, co Bóg objawił, a więc również wiarę w Trójcę Świętą i Wcielenie. Religie fałszywe nie zwracają się jednak do prawdziwego Boga, ale do ułudy i dlatego same z siebie nie prowadzą swych wyznawców do Boga.

* * *

KALENDARZ LITURGICZNY

Na grudzień A.D. 2021

1 śr. feria Adwentu, 3 kl.
2 czw. P.P. Św. Piotra Chryzologa, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Bibiany, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
3 pt. Św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
4 sob. P.P. Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
5 niedz. 2. Niedziela Adwentu, 1 kl.
6 pn. Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
7 wt. Św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
8 śr. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, 1 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
9 czw. feria Adwentu, 3 kl.
10 pt. feria Adwentu, 3 kl., wsp. św. Melchiadesa, Papieża i Męczennika
11 sob. Św. Damazego, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
12 niedz. 3. Niedziela Adwentu, 1 kl.
13 pn. Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
14 wt. feria Adwentu, 3 kl.
15 śr. Środa Suchych Dni Zimowych, 2 kl.
16 czw. Św. Euzebiusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. feria Adwentu, 2 kl.
17 pt. Piątek Suchych Dni Zimowych, 2 kl.
18 sob. Sobota Suchych Dni Zimowych, 2 kl.
19 niedz. 4. Niedziela Adwentu, 1 kl.
20 pn. feria Adwentu, 2 kl.
21 wt. Św. Tomasza, Apostoła, 2 kl., wsp. feria Adwentu, 2 kl.
22 śr. feria Adwentu, 2 kl.
23 czw. feria Adwentu, 2 kl.
24 pt. Wigilia Bożego Narodzenia, 1 kl.
25 sob. Boże Narodzenie, 1 kl.
26 niedz. Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, 2 kl.
27 pn. Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl., wsp. oktawy Bożego Narodzenia
28 wt. Świętych Młodzianków, Męczenników, 2 kl., wsp. oktawy Bożego Narodzenia
29 śr. W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Tomasza (z Canterbury), Biskupa i Męczennika
30 czw. W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl.
31 pt. W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Sylwestra I, Papieża i Wyznawcy

Porządek Mszy św. w naszym kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w internecie:

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia