Biuletyn – czerwiec A.D. 2021

pobierz wersję .pdf

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
w Gdyni
Porządek nabożeństw
czerwiec
A.D. 2021

Uczyń serca nasze według Serca Twego!

Drodzy Wierni, wielokrotnie wypowiadaliśmy powyższe wezwanie w naszym życiu i jeszcze nie raz pewnie skierujemy tę prośbę do Najświętszego Serca Jezusowego. Obchodząc w czerwcu uroczystość Najświętszego Serca Zbawiciela – to wspaniałe święto, tę wielką tajemnicę naszego Pana – powinniśmy rozważyć sens powyższego wezwania, starać się wniknąć w to Najświętsze Serce Najsłodszego Odkupiciela. Ono jest źródłem niewyczerpanej miłości Boga ku nam, grzesznikom.

To Serce, ku czci którego obchodzimy pierwsze piątki miesiąca, jest także dla nas wzorem, do którego pragniemy się upodobnić, które chcemy naśladować. Właśnie dla tego mówimy: „uczyń serca nasze według Serca Twego”. Otóż to Serce wypełnia całkowicie miłość i ofiara, a pisząc dokładniej, miłości do nas i ofiara za nas.

Miłość i ofiara, drodzy Wierni, są nierozdzielnie złączone. Miłość jest to korzeń w głębi serca ukryty, ofiara zaś z tego korzenia wyrasta jako kwiat, świadcząc o jego istnieniu i żywotności. Taka jest myśl Apostoła, który zwykł uważać ofiarę jako owoc i zarazem jako dowód miłości. I tak w Liście do Galatów tak pisze o Zbawicielu: „Umiłował mnie i wydał samego siebie – to jest ofiarował się – za mnie” (Gal 2, 20). I sam też Boski Mistrz miłości, ten stosunek między miłością a ofiarą zatwierdza, zaś swoją, ze wszystkich najdoskonalszą, na krzyżu złożoną, ofiarę ukazuje jako dowód najdoskonalszej miłości: „Większej nad tę miłość żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Gdy więc rozważamy samą miłość Zbawiciela, miłość ukazaną w Sercu Jego, które jest cierniami ugodzone, pamiętajmy że nie ma miłości bez ofiary.

Dlatego nabożeństwo do Serca Jezusowego to nie sentymentalna, słodka praktyka religijna, lecz niezwykłe wyzwanie dla nas grzeszników. Serce Boże wzywa nas do miłości i gotowości do ofiary. Wzywa nas do naśladowania cnót, które w sobie kryje. Tak więc w nabożeństwie do Serca Zbawiciela nie chodzi o jakieś odczucia i wzruszenia, lecz o rozważanie jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak wielka jest miłość Chrystusa do nas. Aby o tym pamiętać, musimy często sobie przypominać wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarza nas kochający Bóg.

Fragment Ewangelii według św. Jana, który Kościół czyta nam we Mszy św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, ukazuje nam pełnię, doskonałość miłości Chrystusa do nas. W momencie swej śmierci nasz Pan wykonał wszystko, co zapowiedzieli prorocy, wypełnił wolę swojego Ojca. Wydawało się, że na tym koniec dzieła miłości, ale nie! Pan pozwolił jeszcze, aby Jego Najświętsze Serce zostało otworzone. Sprawił, że ono będąc już martwe, nadal kochało! Niesamowite! Święty Jan tak opisał to wydarzenie: „Onego czasu: Żydzi (ponieważ był to dzień Przygotowania), aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu (albowiem on dzień szabatu był uroczysty), prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, już umarł, nie łamali nóg Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda”.

Ta woda i krew, które wypłynęły z Serca Chrystusowego są – zdaniem wielu Ojców Kościoła – symbolem Sakramentów świętych, a szczególnie chrztu i Eucharystii. Te sakramenty są największymi darami łaski, są środkami pozwalającymi nam uczestniczyć w zasługach bolesnej i zbawczej męki i śmierci Chrystusa Pana. To właśnie sakramenty można porównać do akweduktów, którymi płyną do dusz łaski wysłużone na krzyżu przez Odkupiciela.

Tak wielka dobroć Zbawiciela względem nas, powinna wzbudzić w nas wdzięczność wobec Niego, bo jak nie być wdzięcznym zdając sobie sprawę, jak wiele zawdzięczamy miłości Bożej, miłosierdziu Jego, którego to miłosierdzia symbolem jest Boże Serce. Najlepszym wyrazem wdzięczności jest naśladowanie Chrystusa. Dlatego też w święto Serca Jezusowego Kościół woła do nas, wzywa nas: naśladujcie swego Pana! Dlatego też Introit, śpiew na wejście, otwierający teksty mszalne, zawiera słowa: cogitationes Cordis ejus – „Zamysły [myśli] Jego serca trwają poprzez pokolenia, by wyrwać ich dusze od śmierci i w czasie głodu ich żywić”.

Te myśli powinny przenikać nasze serca i być motorem dla naszych czynów, naszych zachowań w życiu. Jak Chrystus pragnął zbawić dusze, ratować zbłąkane owieczki, tak my powinniśmy pomagać Mu, wedle naszych możliwości, w tym dziele. Po pierwsze winniśmy czynić zadość za nasze grzechy i oziębłości względem miłości Boga, jak to mówimy w Akcie wynagrodzenia odmawianym w pierwsze piątki miesiąca. Po drugie, winniśmy wynagradzać za tych grzeszników, którzy tego nie czynią, jak modlimy się często: „błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić”. Takie myśli winny przenikać nasze serca i być przedmiotem naszych rozważań. O to też prosimy, kiedy chcemy, aby cechy, przymioty, cnoty Serca Jezusowego zaistniały w naszym sercu, w naszym życiu. Aby móc upodobnić się do Chrystusa musimy do Niego się zbliżać, ale najpierw musimy poznać, by móc naśladować, gdyż nie jest możliwe naśladowanie kogoś, kogo nie znamy.

Cały ten proces, naśladowania Chrystusa, upodobnienie naszych serc do Jego Serca, można porównać ze zjawiskiem, jakie widzimy na przykład u kowala, gdy ten pragnie jakiemuś metalowi nadać nowy kształt, nową formę. Aby móc tego dokonać, musi on najpierw, rozgrzać ów zimny metal w ogniu, aby ten był podatniejszy na formowanie. Dopiero później rzemieślnik zaczyna młotem swym nadawać metalowi nowe kształty.

Podobnie czyni Chrystus z naszym sercem. Najpierw zachęca nas do zbliżenia się do Bożego Serca, które jest ogniskiem gorejącej miłości, aby nasze twarde, zimne serca rozgrzać i uczynić podatnymi do przyjęcia rysów Serca Syna Bożego. Zacznijmy więc od rozważenia dobrodziejstw Bożych względem nas, aby móc zapłonąć i odwzajemnić tę nieskończoną miłość Chrystusa do nas, naszą miłością gotową do ofiar. Ale to nie koniec tego procesu. Następnie jak kowal, nasz dobry Bóg, przez różnego rodzaju wydarzenia, cierpienia, przeciwności, zaczyna pracować nad nami, byśmy nabywali cech Jego Serca, pełnego miłości, ale i ofiary, jedno bowiem, jak to widzieliśmy, nie może istnieć bez drugiego. Miłość bez ofiary, gotowości do ofiary nie jest miłością, lecz egoizmem.

Tak więc nie dziwmy się krzyżom i trudnościom w naszym życiu. Jeśli naprawdę chcemy, aby nasze serca były podobne do Najświętszego Serca Chrystusowego, to tak musi być. Jak metal, aby nabrać nowego kształtu, potrzebuje być rozgrzanym do czerwoności, a następnie uderzany młotem, tak również nasze zimne serca, muszą zapalić się miłością i być gotowe do ofiary dla Chrystusa. Oto cel nabożeństwa do Serca Jezusowego – kształtować nasze serca wedle wzoru Serca Chrystusa Pana.

Drodzy Wierni, prośmy naszego Zbawiciela, aby zechciał rozgrzać nasze serca miłością do Niego i uczynić nas gotowymi do ofiary dla Niego.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

* Spotkanie duszpasterstwa rodzin

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie duszpasterstwa rodzin, które odbędzie się 12 czerwca, w sobotę.

Program:

10.30 – Msza św. czytana

ok. 11.20 – konferencja dla rodziców

po wykładzie wspólne spędzenie czasu

* Rekolekcje ignacjańskie

12-17 VII Warszawa – ignacjańskie dla kobiet

19-24 VII Warszawa – ignacjańskie dla mężczyzn

27-31 VII Bajerze – montfortańskie dla kobiet

16-21 VIII Bajerze – ignacjańskie dla mężczyzn

23-28 VIII Warszawa – ignacjańskie dla mężczyzn

30 VIII-4 IX Bajerze – tematyczne o Mszy świętej: ks. Karol

6-11 IX Warszawa – ignacjańskie dla kobiet

Zgłoszenia są przyjmowane:

przez e-mail rekolekcje@fsspx.pl

telefonicznie pod numerem 22 615 96 15 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–12.00 i 14.00–17.00)

Do skutecznego zgłoszenia na rekolekcje należy podać:

1. imię i nazwisko

2. numer telefonu

3. adres zamieszkania

4. wiek

5. ile razy uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X

6. w którym roku ostatni raz uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X

Uczestnicy rekolekcji muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego. Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

* Spotkanie KE

W sobotę, 19 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do Krucjaty Eucharystycznej.

* Konferencja duchowa

W niedzielę, 20 czerwca w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie miała miejsce comiesięczna konferencja poświęcona życiu duchowemu.

* Nauki stanowe

Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się wyjątkowo w czwarty wtorek miesiąca (22 VI) dla niewiast i w piąty wtorek miesiąca (29 VI) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po wieczornych Mszach św. w sali wykładowej.

* * *

KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA

(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele

według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)

Jakie są następstwa wolności religijnej?

Następstwem ogłoszonej przez Vaticanum II wolności religijnej była najpierw konieczność zmiany ustawodawstwa przez państwa katolickie. Następstwem wolności religijnej jest więc laicyzacja państwa i coraz głębsza dechrystianizacja społeczeństwa. Ponieważ wszelkim błędom daje się równe prawa, zanika coraz bardziej prawdziwa wiara. Człowiek, który ze swej skażonej natury skłonny jest do tego, by kroczyć łatwiejszą drogą, potrzebuje pomocy instytucji katolickich. W społeczeństwie przenikniętym wiarą katolicką zbawi więc swe dusze więcej osób niż w społeczeństwie, w którym religia jest sprawą prywatną, a prawdziwy Kościół musi istnieć obok zrównanych z nim prawnie niezliczonych sekt.

Weźmy dla przykładu Kolumbię. Ludność tego kraju była w 98% katolicka, a religia katolicka była jedyną oficjalnie uznaną przez konstytucję. Pomimo iż prezydent był temu przeciwny, musiał on ostatecznie wobec nacisków Watykanu powołującego się na Vaticanum II zmienić konstytucję. To samo dotyczy dwóch kantonów Szwajcarii: Valais i Tessin. Także one musiały zmienić swe konstytucje wobec nacisków nuncjusza. Przerażające jest, że dzisiaj sam Rzym wzywa mężów stanu: nie chrońcie już religii katolickiej, ale wszystkie religie! Chrystus nie powinien być wyłącznym władcą waszego państwa, ale i Mahomet czy Budda muszą mieć swe miejsce!

Jest więc w gruncie rzeczy logiczne, że niemiecki trybunał konstytucyjny w 1995 r. uznał skargę pewnego ojca i uznał wieszanie krzyży w salach szkolnych za przeciwne konstytucji. Wolność religijna zabrania przecież, aby państwo przyznawało się do chrześcijaństwa. Wkrótce nie będzie można uzasadnić, dlaczego Wielkanoc i Boże Narodzenie są świętami państwowymi. Nawet niedziela nie ma sensu w zlaicyzowanym społeczeństwie. Być może przeżyjemy coś podobnego jak to, co miało miejsce podczas rewolucji francuskiej, kiedy biblijne tygodnie zastąpiono dekadami, czyli cyklem dziesięciodniowym.

Lata następujące po Soborze Watykańskim II dowiodły wystarczająco prawdziwości słów Leona XIII, że wolność religijna musi prowadzić do bezbożnictwa. W krajach Zachodu nie tylko zniknęła wiara, ale razem z nią także chrześcijańska moralność. Małżeństwa się rozwodzą, rodziny się rozpadają, przestępczość ciągle wzrasta i mało kto ma jeszcze autorytet. Każdy, kto ma jeszcze w jakiejś mierze otwarte oczy, widzi, że społeczeństwo zachodnie zmierza ku chaosowi. To zmieni się w decydujący sposób dopiero wtedy, kiedy społeczeństwo znowu uzna Chrystusa za Króla i nie pozwoli swobodnie się rozprzestrzeniać wszelkim błędom.

* * *

KALENDARZ LITURGICZNY

Na czerwiec A.D. 2021

1 wt.

Św. Anieli Merici, Dziewicy, 3 kl.

2 śr.

P.P. Bł. Sadoka i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl., wsp. śś. Marcelina i Piotra Męczenników oraz Erazma, Biskupa i Męczennika

3 czw.

Uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa (Boże Ciało), 1 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

4 pt.

Św. Franciszka Caracciolo, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

5 sob.

Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

6 niedz.

2. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

7 pn.

dzień ferialny, 4 kl.

8 wt.

dzień ferialny, 4 kl.

9 śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Pryma i Felicjana, Męczenników

10 czw.

P.P. Bł. Bogumiła, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Małgorzaty, Wdowy

11 pt.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1 kl.

12 sob.

Św. Jana z Facundo, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza, Męczenników

13 niedz.

3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

14 pn.

Św. Bazylego Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

15 wt.

P.P. Bł. Jolanty, Wdowy, 3 kl., wsp. śś. Wita, Modesta i Krescencji, Męczenników

16 śr.

dzień ferialny, 4 kl.

17 czw.

Św. Grzegorza Barbarigo, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

18 pt.

Św. Efrema, Diakona, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. śś. Marka i Marcelina, Męczenników

19 sob.

Św. Juliany Falconieri, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Gerwazego i Protazego, Męczenników

20 niedz.

4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

21 pn.

Św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy, 3 kl.

22 wt.

Św. Paulina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

23 śr.

Wigilia Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 2 kl.

24 czw.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 1 kl.

25 pt.

Św. Wilhelma, Opata, 3 kl.

26 sob.

Śś. Jana i Pawła, Męczenników, 3 kl.

27 niedz.

5. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. (P.P. W diec. pelplińskiej: Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Głównej Patronki diecezji, 1 kl.)

28 pn.

Wigilia śś. Apostołów Piotra i Pawła, 2 kl.

29 wt.

Śś. Piotra i Pawła, Apostołów, 1 kl.

30 śr.

Wspomnienie św. Pawła, Apostoła, 3 kl., wsp. św. Piotra, Apostoła

Porządek Mszy św. w naszym kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w internecie:

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia