Biuletyn – wrzesień A.D. 2019

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Przeorat pw. Niepokalanego Serca NMP

w Gdyni

Porządek nabożeństw

wrzesień

A.D. 2019

 

 

Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

Drodzy Wierni, początek września rozpoczyna nowy rok szkolny. Dzieci, uczniowie i uczennice, znowu zaczną naukę, będą kontynuować swą edukację zdobywając nową wiedzę bądź pogłębiając wiedzę już zdobytą. Również my na nowo wkrótce zaczniemy katechezy po niedzielnych Mszach. W tym artykule chciałbym przypomnieć potrzebę pogłębiania swej wiedzy religijnej, wiedzy dotyczącej Pana Boga, Prawa Bożego, Kościoła, zbawienia dusz... Czy można tę wiedzę opanować raz na zawsze? Można, w takim znaczeniu jak raz na zawsze można zasadzić w ogrodzie roślinę. By jednak roślina zakwitła, trzeba o nią dbać, trzeba ją podlewać i nawozić. Podobnie jest z wiedzą religijną. Raz nabytą trzeba umacniać. Jeśli przestaniemy ją pogłębiać, to stanie się jałowa, a jej wpływ na nasze życie będzie zanikał. Wynika z tego, że nikomu nie wystarczy katecheza odbyta przed pierwszą Komunią świętą czy przed bierzmowaniem. Na każdym etapie naszego życia, w każdym wieku należy swą wiedzę religijną rozszerzać i pogłębiać, a w ten sposób umacniać. Katechizm ma różne wersje. Jedna jest dostosowana do potrzeb dzieci, inna – młodzieży, a jeszcze inna – ludzi w pełni dojrzałych i życiowo doświadczonych. Mamy katechezy dla dzieci i osobno dla dorosłych. Każdy może i powinien znaleźć dla siebie wiedzę religijną dostosowaną do swego poziomu. Każdy może i powinien pielęgnować swą znajomość katechizmu przynajmniej poprzez powtórzenia, tak jak się powtarza wiedzę dotyczącą dyscyplin świeckich. Wiedza raz nabyta i niepowtarzana zanika z pamięci. Wielu ludzi jednak nie ma czego powtarzać, bo osiągnęli wiek dojrzały bez nabycia nawet podstawowej znajomości katechizmu. W takim przypadku trzeba zaczynać od podstaw. Niektórzy więc powinni uzupełnić bolesne braki w swej wiedzy religijnej; inni – powtarzać to, co już wiedzą, a wszyscy – rozszerzać swoją wiedzę o nowe zagadnienia.

Nasza wiedza religijna powinna harmonizować z naszym wiekiem i stanem, czyli powinna wzrastać wraz z nami. Lekarz, który po ukończeniu akademii medycznej nie chce się dokształcać wpada w rutynę i nie jest w stanie dobrze wykonywać swego zawodu. Podobnie jest z prawnikami, wojskowymi, nauczycielami, inżynierami… Także z naszą wiedzą dotyczącą Pana Boga, Kościoła i zbawienia dusz jest podobnie. Dlatego powinniśmy starać się ciągle ją pogłębiać, rozszerzać. Jest to ważne szczególnie w obecnych czasach, kiedy to religia katolicka jest wystawiona na zuchwałe ataki i bezkarne szyderstwa. Państwa nie stają już w obronie religii katolickiej tylko przeniknięte liberalną ideologią umywają, jak dwa tysiące lat temu Piłat, ręce. Wielu ludzi traktuje bluźnierstwo jako szansę na zrobienie kariery lub sposób wejścia do takiego czy innego „salonu”. Wysuwa się kolejne argumenty mające zniszczyć w ludzkich duszach wiarę w Pana Boga i przekonanie o konieczności wiary do zbawienia. Atmosfera w jakiej żyjemy jest przeniknięta liberalną ideologią, która dla wiary jest wręcz zabójcza. Święty Piotr, pierwsza głowa Kościoła, zwracając się do chrześcijan, przestrzegał przed diabłem, który próbuje zaszkodzić im, atakując ich na wiele sposobów. Kościół każe kapłanom wypowiadać, w czasie codziennej, wieczornej modlitwy brewiarzowej, słowa św. Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”. Powinniśmy więc być czujni, zdając sobie sprawę z zagrożenia. To jednak nie wystarcza. Święty Piotr wzywa nas, byśmy sprzeciwiali się diabłu MOCNI W WIERZE. A to nie jest możliwe bez dobrej znajomości prawd wiary! Bez pogłębienia wiedzy religijnej wiara słabnie, chwieje się, by w końcu upaść pod ciosem takiego czy innego pseudonaukowego argumentu lub takiej czy innej pokusy. A jeśli nawet wiara nie zaniknie w duszy, to choruje drążona wątpliwościami, co daje podobny skutek. Diabłu nie tyle nawet chodzi o wyrwanie wiary katolickiej z serc, ile o pozbawienie jej mocy kształtowania naszego życia. Niech ludzie nazywają siebie dalej katolikami, byleby tylko żyli bez łaski uświęcającej, czyli w grzechach ciężkich; niech sobie kościoły stoją nadal, byleby tylko nikt do nich nie chodził – oto jest szatańska strategia. I diabeł cel swój osiągnie, jeśli zaniedbamy swą wiarę i przestaniemy ją umacniać. Nie wystarczy więc wiara formalnie wyznawana, zadeklarowana, bezrefleksyjna... Potrzeba każdemu z nas silnej wiary, mocnej wiary! A najlepszym środkiem do wzmocnienia wiary jest jak najlepsza znajomość katechizmu. Im lepiej go poznamy, tym łatwiej oprzemy się sceptycyzmowi, wątpliwościom i pokusom przeciw wierze.

Aktualny kryzys w Kościele wymaga od nas jeszcze większego wysiłku i lepszej znajomości prawd wiary niż miałoby to miejsce w czasach względnie spokojnych. Dziś wylęgarnią błędów są już nie tylko liberalne, świeckie gremia czy instytucje, ale również tak zwani katoliccy, a w rzeczywistości liberalni, teologowie. Wśród nich jest niemało hierarchów, którzy wypłukują z dusz wiarę. Z najwyższych szczebli hierarchii coraz częściej sączą się do biednych dusz wiernych straszne błędy. Wszystkie religie są dobre i prowadzą do zbawienia; człowiek w wyborach swego sumienia jest wolny; każdy ma prawo wybrać sobie dowolną religię albo nie wybierać żadnej; godność człowieka stawia go w centrum wszechświata; prawdy wiary powstały na drodze ewolucji ludzkiej myśli i wciąż ulegają kolejnym zmianom; wiara jest wynikiem potrzeb ludzkiej świadomości; każdy sam może definiować po swojemu czym jest dobro, a czym zło; nie trzeba być wierzącym, wystarczy być „porządnym”. Te i inne podobne straszne błędy nie rozpowszechniłyby się, gdy by wierni znali katolicką naukę. Czasy aktualnego potwornego kryzysu i zamieszania w Kościele wymagają od nas lepszej znajomości naszej własnej wiary. Dlatego istnieje nagła potrzeba zajmowania się sprawami religijnymi, potrzeba większej troski o znajomość katolickiej prawdy.

Nie chodzi tu wcale o to, by zajmować się trudnymi sporami teologicznymi, takimi jak teoria sedewakantyzmu, kwestia ważności nowych kanonizacji czy innymi tego typu problemami. Chodzi o to, aby wzmacniać swą wiarę poznając jej fundamenty, czyli podstawowe prawdy katechizmu. Chodzi o to, by przypominać je sobie i wiedzę o nich pogłębiać. Niestety wielu wiernych, którzy praktykują w kaplicach Bractwa, nie zna podstawowej wiedzy katechizmowej za to lubuje się w jałowych dywagacjach na temat skomplikowanych zagadnień teologicznych. Trzeba tu jasno, w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że znajomość katechizmu jest nam potrzebna do zbawienia, ale roztrząsanie zawiłych kwestii teologicznych nie jest. Nie jest rozsądne zajmowanie się zwieńczeniem fasady gmachu, gdy jego fundamenty są zaniedbane. ​​ 

Drodzy Wierni, nasz niebieski patron św. Pius X, mówił na początku XX wieku, że to nie rosnący w siłę wrogowie Kościoła: masoneria, bezbożny ateizm, liberalizm, socjalizm są zagrożeniem dla triumfu prawdy katolickiej w duszach ludzkich. Zdaniem papieża zagrożeniem dla życia duchowego katolików jest ich nieznajomość podstawowych prawd wiary. Zło może się tak szybko się rozpowszechniać głównie dlatego, że ludzie dobrzy są obojętni lub bierni. Opinia Ojca św. Piusa X w pełni ma zastosowanie do naszych czasów. Przyczyną tego, że błędy tak szybko rozpowszechniają się, że wrogowie Kościoła odnoszą wymierne zwycięstwa nie jest posiadanie przez nich wielkiej władzy i siły, lecz oziębłość katolików! Na przykład w naszym kraju, gdzie, 90 % obywateli uważa się za katolików, nie do pomyślenia jest uchwalanie ustaw przeciwnych prawu Bożemu bez obojętności katolików. Ta zaś obojętność często jest spowodowana nieznajomością katolickiej nauki. Zadajmy sobie sami pytanie, jak sprawa przedstawia się z nami? Jaka jest nasza wiedza religijna? Czy znamy prawdy naszej wiary? Czy znamy dobrze choćby najkrótszy katechizm? Czy Pismo św. nie jest nam obce, a przynajmniej czy znamy Ewangelie? Zadajmy sami sobie te pytania. ​​ 

Drodzy Wierni, każdy z nas ma obowiązek poznawać swą wiarę, pogłębiając i umacniając ją. Spełnienie tego obowiązku nie jest jednak możliwe bez wysiłku, bez indywidualnego studium katechizmu i uczestnictwa w katechezach. Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia, jeśli uwzględnimy trudne czasy, w których Opatrzność Boża kazała nam żyć.

Być może u niejednego z Was, drodzy Wierni, pojawia się myśl, że ksiądz przesadza, że przecież my nie mamy tak dużo czasu, aby zajmować się sprawami religijnymi, że w niedziele jest kazanie i to wystarcza. Otóż niedzielne kazanie to jest zdecydowanie za mało! I nie jest żadną przesadą zachęcać wiernych do pogłębiania wiary! A co do braku czasu, to należy zaznaczyć, że nie jest konieczne, aby to były długie godziny każdego dnia. Na przykład, aby przeczytać cały Nowy Testament w ciągu jednego roku, wystarczy czytać codziennie jeden rozdział, a to zajmuje średnio 2, 3 może 4 minuty, a więc nie jest bardzo czasochłonne. Podstawą jest systematyczność! I tak poświęcając parę minut dziennie, możemy pogłębić znajomość swej wiary. Brak czasu może się zdarzyć, ale z całą pewnością nie codziennie. Często, a nawet prawie zawsze, jest to tylko wymówka. Na wiele błahostek, rzeczy niepotrzebnych mamy czas, ale brak nam woli, by poświęcić 5-10 minut dziennie dla pogłębienia swej religijnej wiedzy. Mamy czas na oglądanie długich filmów, na ślęczenie godzinami przed komputerem, na czytanie wiadomości, komentarzy do wiadomości i komentarzy do komentarzy, ale kilku chwil nie potrafimy poświęcić na studium katechizmu. Mamy czas całymi kwadransami, godzinami rozmawiać przez telefon, ale na religijną lekturę nie potrafimy wygospodarować kilku minut. Oczywiście potrzebujemy odpoczynku i rekreacji, ale także potrzebujemy pogłębienia swej religijnej wiedzy! Jedno z drugim można i należy pogodzić. Trzeba tylko chcieć!

Nasza wiedza dotycząca prawd wiary powinna być proporcjonalna do stopnia naszej wiedzy świeckiej; dorosły powinien lepiej znać katechizm, niż dziecko, bierzmowany człowiek zaś lepiej niż dziecko przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej. A jak jest z nami? Nasza wiedza w wielu dziedzinach jest duża, ale czy idzie za tym wzrost znajomości prawd Bożych? Potrafimy czytać grube księgi o sprawach politycznych lub gospodarczych, a na lekturę cieniutkiej encykliki brakuje nam czasu. I tak dalej... Tych przykrych dysproporcji jest bardzo wiele. Badajmy samych siebie, jak to jest z nami.

Drodzy Wierni, pogłębiajmy więc naszą wiedzę dotyczącą Pana Boga, życia duchowego, a szczególnie weźmy sobie do serca cytowane już wcześniej słowa św. Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu”.

Z błogosławieństwem kapłańskim,

ks. Krzysztof Gołębiewski

 

* ​​ * ​​ *

 

AKTUALNOŚCI

 

* Wieczysta adoracja Bractwa

 W poniedziałek 2 września naszemu przeoratowi przypada zaszczyt odbycia ​​ adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w ramach wieczystej adoracji Bractwa. Począwszy od 1989 r., na polecenie Przełożonego Generalnego, Bractwo św. Piusa X organizuje wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W każdym z przeoratów Bractwa, na całym świecie, adoracja ta przypada na konkretny dzień roku.

Adoracja ta ma stałe intencje, które są następujące:

  • triumf nad wewnętrznymi i zewnętrznymi nieprzyjaciółmi Kościoła,

  • nawrócenie Rzymu oraz biskupów,

  • uświęcenie kapłanów oraz kandydatów do kapłaństwa,

  • wzbudzenie licznych powołań kapłańskich i zakonnych.

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu nastąpi po porannej Mszy św. o 7.00. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony przez cały dzień. Przed wieczorną Mszą św. (ok. godz. 17.50) zostanie udzielone błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu. Msza św. rozpocznie się o godz. 18.00.

 

* * *

 

* Spotkanie wiernych i konferencja duchowa

W sobotę 7 września będzie miało miejsce spotkanie wiernych. Podobnie jak ostatnim razem na spotkaniu zostanie wygłoszona konferencja duchowa. Tym razem jej tematem będzie: O konieczności duchowej lektury.

Oto plan spotkania:

 ​​​​ 900 ​​   nabożeństwo pierwszosobotnie (różaniec i cicha adoracja),

  możliwość przystąpienia do spowiedzi (do 9.40)

 ​​​​ 945  błogosławieństwo Najśw. Sakramentu

​​ 1000  Msza św. śpiewana

​​ 1100  konferencja duchowa

​​ 1200  wspólny posiłek przy przeoracie (grill)

 

* * *

 

* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej

W niedziele 22 września odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci. Po niedzielnej sumie i katechezach w grupach, dzieci zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu kapłana. Następnie razem spędzą wolny czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci kapłanowi, by mógł zaplanować przygotowanie odpowiedniej ilość posiłków.

 

* * *

 

* Zaproszenie

„Kto dobrze (sic!) śpiewa dwa razy się modli” ​​ św. Augustyn

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do niżej wymienionych zespołów wokalnych, które zaczną swoje regularne próby już od września:

1) męska schola gregoriańska, do której zaproszeni są mężczyźni chcący nauczyć się wykonywać części stałe Mszy św. (tzn. Kyrie, Gloria itd.),

2) zespół wykonujący utwory wielogłosowe (tzn. chóralne), do którego zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby nauczyć się śpiewać takie utwory na Mszach św. w większe święta.

Jest również możliwość dołączenia do męskiej scholi gregoriańskiej śpiewającej części zmienne Mszy św. (tzn. Introit, Graduał itd.).

Przewidywane próby będą krótkie i odbywane w niedziele przed modlitwą różańcową. O dalsze informacje prosimy pytać organistę lub członków zespołu wokalnego, śpiewających podczas Mszy św. na chórze.

 

* ​​ * ​​ *

 

KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA

(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele

​​ pod przewodnictwem ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)

Co ma miejsce, gdy ktoś zaprzecza jakiemuś dogmatowi?

Kto zaprzecza choćby jednemu jedynemu dogmatowi, ten stracił całą wiarę, gdyż nie uznaje Objawienia Bożego czyniąc się sędzią tego, w co należy wierzyć.

Jak widzieliśmy wyżej, wiara opiera się nie na naszym własnym zdaniu, ale na autorytecie objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani innych w błąd wprowadzać. Dlatego trzeba przyjąć wszystko, co Bóg objawił, a nie można tylko wyszukiwać tego, co komuś jest przyjemne. Kto więc wybiera sobie coś z objawionej wiary i nie chce przyjąć wszystkiego, ten stawia Bogu zaporę, dając swemu własnemu rozumowi ostateczną rację. Taki ktoś nie ma już więc boskiej, nadprzyrodzonej wiary, nawet jeśli jeszcze w wielu punktach się z nią zgadza. Tak powiedział np. papież Pius IX ogłaszając w 1854 r. dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi: „Gdyby ktoś miał, czego niech Bóg nie dopuści, wybierać sobie, inaczej sądzić w sercu niż my to zdefiniowaliśmy, niech wie, że własnym wyrokiem sam się potępił, wiarę stracił i od jedności z Kościołem odpadł”. Tego samego uczy Leon XIII: „Kto (...) prawdom objawionym choćby w jednym punkcie zaprzecza, porzuca w istocie całą wiarę, gdyż odmawia uznania Boga za najwyższą prawdę i właściwy powód wiary”. Papież cytuje dalej św. Augustyna, który tak powiedział o błędnowiercach: „W wielu są oni ze mną, w niewielu nie są ze mną, ale z powodu tych niewielu rzeczy, w których nie idą razem ze mną, nie przydaje się im na nic to wiele, w których są razem ze mną”. Nie można więc być katolikiem w 70 albo 99%. Albo przyjmuje się całe Objawienie, albo się go nie przyjmuje i wtedy można mówić tylko o posiadaniu ludzkiej, samowolnie sporządzonej wiary. Takie wybieranie poszczególnych prawd z całości wiary zwie się herezją (z greckiego: „wyjmowanie”).

Jest więc całkowicie błędne i nie znajdujące żadnego potwierdzenia w tradycyjnej nauce Kościoła często dzisiaj w odniesieniu do innych wyznań spotykane twierdzenie, że należy bardziej podkreślać to, co łączy, a nie to, co dzieli. Przez to stwarza się wrażenie, jakoby w tych różnicach chodziło tylko o nieznaczące drobiazgi, podczas gdy tak naprawdę chodzi o pełnię Prawdy Objawionej.

 

* ​​ * ​​ *

 

KALENDARZ ​​ LITURGICZNY

na wrzesień A.D. 2019

 

1 niedz.

12. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

2 ​​ pn.

Św. Stefana, Króla i Wyznawcy, 3 kl.

3 ​​ wt.

 

Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy, (Patron Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, 1 kl.

4 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl.

5 ​​ czw.

 

Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

6 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

7 ​​ sob.

 

P.P. Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

8 niedz.

13. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl., wsp. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

9 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Gorgoniusza, Męczennika

10 ​​ wt.

Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy, 3 kl.

11 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Prota i Jacka, Męczenników

12 ​​ czw.

Najświętszego Imienia Maryi, 3 kl.

13 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl.

14 ​​ sob.

Podwyższenie Krzyża Świętego, 2 kl.

15 niedz.

14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl., wsp. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

16 ​​ pn.

Św. Korneliusza, Papieża i Męczennika oraz św. Cypriana, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników

17 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy

18 ​​ śr.

 

Środa Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy

19 ​​ czw.

św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl.

20 ​​ pt.

 

Piątek Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników

21 ​​ sob.

Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl., wsp. Sobota Suchych Dni Września

22 niedz.

15. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

23 ​​ pn.

Św. Linusa, Papieża i Męczennika 3 kl., wsp. św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy

24 ​​ wt.

 

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Jeńców

25 ​​ śr.

P.P. Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy, 3 kl.

26 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Cypriana, Męczennika oraz Justyny, Dziewicy i Męczennicy

27 ​​ pt.

Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników, 3 kl.

28 ​​ sob.

Św. Wacława, Księcia i Męczennika, 3 kl.

29 niedz.

Rocznica konsekracji Bazyliki Św. Michała Archanioła, 1 kl., wsp. 16. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

30 ​​ pn.

Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia