Biuletyn – lipiec A.D. 2019

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Przeorat pw. Niepokalanego Serca NMP

w Gdyni

Porządek nabożeństw

lipiec

A.D. 2019

Krew Chrystusa zapłatą zbawienia

Drodzy Wierni, miesiąc lipiec rozpoczyna się świętem Najdroższej Krwi Chrystusa Pana; świętem, które poświęcone jest uczczeniu, adorowaniu zapłaty naszego zbawienia. Bowiem bardzo dobrze wiemy, że krew, którą przelał nasz słodki Zbawiciel, jest krwią naszego pojednania z Bogiem, jest krwią nowego i wiecznego Przymierza, zawartego między Bogiem a upadłym i odkupionym z grzechu człowiekiem. Książę Apostołów wyraża to bardzo krótko i precyzyjnie: „Z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. A Introit z tego święta zawiera słowa Apokalipsy św. Jana: „Odkupiłeś nas Panie przez krew swoją; ludzi ze wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu; i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem”. W drugiej części Introitu Kościół św., używając słów psalmu, odpowiada na ten właśnie fakt bycia odkupionym przez Najdroższą Krew: „Na wieki będę opiewał łaski Pana, ustami mymi będę zwiastował Twą wierność przez wszystkie pokolenia”.

Powinniśmy bowiem być świadomi, że sami nie mamy nic na swoją obronę, nic w czym moglibyśmy pokładać naszą nadzieję jeżeli chodzi o pojednanie nas grzeszników z Bogiem; nic prócz właśnie tej Jezusowej Krwi, jak pięknie wyraża to sekwencja Dies irae, w której to modlimy się:

 

„Cóż mam, nędzarz, ku obronie,

Czyją pieczą się zasłonię,

Gdy i święty zadrży w łonie?

Panie w grozie swej bezmierny,

Zbawisz z łaski lud Twój wierny,

Zbaw mnie, zdroju miłosierny.

Racz pamiętać, Jezu drogi,

Żeś wziął dla mnie żywot srogi,

Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.

Długoś szukał mnie znużony,

Zbawił krzyżem umęczony,

Niech ten trud nie będzie płony.”

 

Wszystko zawdzięczamy dziełu odkupienia dokonanemu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli tak, to nasze dusze powinny w określony sposób okazać swemu Odkupicielowi wdzięczność. W jaki? Wielbiąc Boga! Wdzięczność jest cechą dusz szlachetnych, które obdarowane pamiętają o tym, kto je obdarował. Nasza wdzięczność Panu Jezusowi powinna się przede wszystkim wyrażać w wierności Jego Osobie i Jego nauce. Wiernym zaś Osobie i nauce Jezusa jest ten, kto żyje zgodnie z Jego świętą wolą! ​​ Pisał o tym św. Piotr w swoim liście w kontekście Odkupienia naszego dzięki Krwi Baranka: „Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie”. Inaczej mówiąc świadomość tego, że zostaliśmy uświęceni dzięki przelaniu Krwi Syna Bożego, zobowiązuje nas do postępowania zgodnie z wolą Bożą, której podstawowym wyrazem jest Dekalog. Mamy postępować, nie wedle grzechu, z którego zostaliśmy wybawieni, lecz wedle łaski, której nam udzielił Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Nasze życie nie może wyglądać tak, jak gdyby Chrystus za nas nie umarł, jakby nie przelał za nas swej najdroższej Krwi. Nie może być też tak, że w teorii co prawda uznajemy bezcenną wartość Krwi Pańskiej, ale swoim postępowaniem okazujemy jej lekceważenie. A lekceważy Najdroższą Krew Jezusową każdy kto zbyt mało zdecydowanie walczy z grzechem, ze swoimi słabościami, ze swoimi wadami. Chcielibyśmy służyć Bogu, ale jednocześnie nie rezygnować tak do końca z grzechu; łudzimy się przyjemnościami jakie grzech na krótko wywołuje. Z szatanem jednak nie można iść na kompromis! Jeżeli chcemy zbawić swoją duszę, jeżeli chcemy przyjąć owoce męki Chrystusa Pana, musimy wypowiedzieć bezkompromisową walkę naszym słabościom i grzechom. Inaczej cały trud wylania Najdroższej Krwi Zbawiciela okaże się dla nas daremny. Czy może być większe nieszczęście jak potępiona dusza, która miała wszystkie środki by być zbawiona?

Nikomu tak na nas nie zależy jak Panu Bogu. Proszę, pamiętajcie o tym. To właśnie z troski o nas posłał Bóg swojego Syna na świat, „aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. A był i jest to Syn jedyny i umiłowany! My uwierzyliśmy miłości Chrystusa, przyjęliśmy Go i Jego łaskę. Teraz tylko musimy się pilnować, by tej łaski przez grzech nie stracić! Bądźmy w staraniach o dochowanie wierności Panu Jezusowi wytrwali i cierpliwi, a wtedy będziemy wzrastać w wierze, miłości i nadziei; będziemy mogli oczyszczać coraz bardziej nasze dusze we Krwi Chrystusa Pana; będziemy mogli coraz owocniej przyjmować sakramenty święte.

Uciekajmy się również, do Tej, bez której nie byłoby dzieła zbawienia. ​​ Pan Bóg mógłby ludzkość odkupić bez udziału Maryi, ale chciał to uczynić z Jej udziałem. Ona sama pewnie była Bożą wolą zdziwiona i jakby zawstydzona wielkością powierzonej sobie misji. Z miłością uciekajmy się do Tej, która odkupiona w cudowny sposób przez naszego Pana, wobec przewidzianych Jego przyszłych zasług, została nie tylko niepokalanie poczęta, lecz również obdarzona godnością Bożego macierzyństwa. To właśnie z Niej Chrystus wziął całą swoją ludzką naturę; krew, którą mógł za nas wylać; ciało, które mógł za nas ofiarować na krzyżu. ​​ 

Szczególnie w dni świąt maryjnych uciekajmy się do Niepokalanego Serca Maryi, abyśmy przez Jego wstawiennictwo, otrzymali jak najwięcej łask. Obchodźmy szczególnie dni poświęcone czci Maryi. W lipcu obchodzimy Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (2 lipca) oraz wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca).

Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny spełnią się w naszym życiu słowa modlitwy odmawianej w święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa: „Wszechmogący wieczny Boże, który jednorodzonego Syna Twego ustanowiłeś Odkupicielem świata i dałeś się przebłagać Jego Krwią, prosimy Cię, daj nam tak czcić uroczystym obchodem ten okup naszego zbawienia i doznawać jego obrony wśród nieszczęść doczesnego życia na ziemi, abyśmy mogli się radować jego wiekuistym owocem w niebie”.

Z błogosławieństwem kapłańskim,

ks. Krzysztof Gołębiewski

* ​​ * ​​ *

AKTUALNOŚCI

* Msza prymicyjna

W niedziele 7 lipca o godz. 10.00 nowo wyświecony kapłan, ks. Klemens Kordeuter, odprawi w kościele przeoratowym, uroczystą Mszę prymicyjną. Po Mszy św. udzieli wiernym błogosławieństwa prymicyjnego. Ks. Bartosz Tokarski odprawi swa prymicyjną Msze św. w Gdyni w sierpniu.

 

* * *

* Konferencja duchowa

W niedziele 21 lipca odbędzie się kolejna konferencja duchowa. Będzie miała ona miejsce bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00. Tytuł konferencji: o pożyteczności i konieczność odpoczynku.

 

* * *

 

* Duchowa regeneracja w wakacje

Podczas wakacji planujemy odpoczynek dla ciała, i słusznie, ale nie zapomnijmy o koniecznym odpoczynku dla ducha. Jedną z wakacyjnych form apostolatu Bractwa są rekolekcje ignacjańskie. O nich to papież Pius XII mówił: „Ćwiczenia św. Ignacego będą zawsze jednym z najbardziej skutecznych środków dla odrodzenia duchowego świata i dla jego poprawnego układu, ale pod warunkiem, że pozostaną autentycznie ignacjańskie” (24 X 1948).

Terminy wakacyjnych kursów rekolekcji:

08.07 – 17.07 (Bajerze) kurs dla mężczyzn i niewiast; 10-dniowe rekolekcje tylko dla tych, którzy już wcześniej brali udział w rekolekcjach

26.08 – 31.09 (Bajerze) kurs dla mężczyzn

09.09 – 14.09 (Warszawa) kurs dla niewiast

 

Po za tym jest jeszcze kurs rekolekcji montfortańskich (maryjnych) dla mężczyzn i niewiast w Bajerzu w dniach: 03.09 – 07.09.

* * *

 

* Zaproszenie na spotkanie rodzin

W sobotę 26 lipca odbędzie się kolejne spotkanie dla rodzin. Wszystkie rodziny są serdecznie zaproszone! Dokładniejszy plan i szczegóły spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

 

* ​​ * ​​ *

LEKTURA DUCHOWA

Homilia św. Augustyna bpa

(Traktat 120. na Ewangelię wg św. Jana z brewiarza rzymskiego na 1 lipca)

 

 Ewangelista uważnie dobierał słowa. Nie powiedział: „Jeden z żołnierzy przebił bok Jego” lub „zranił”, lub co innego, lecz: „otworzył”, aby tam niejako drzwi życia zostały otworzone, skąd wypłynęły Sakramenty Kościoła, bez których nie wstępuje się do życia, które jest prawdziwym życiem. Owa krew została wylana na odpuszczenie grzechów; owa woda łagodzi zawartość zbawiennego kielicha: ona i kąpieli udziela, i napoju. Zostało to przepowiedziane, gdy kazano Noemu, aby w boku arki uczynił drzwi, przez które weszłyby zwierzęta, które nie miały zginąć w potopie, a które były figurą Kościoła. Z tego też powodu pierwsza niewiasta utworzona z boku śpiącego mężczyzny została nazwana życiem i matką żyjących. Wielkie już bowiem zapowiadała dobro, gdy się jeszcze nie dokonało wielkie zło grzechu pierworodnego. I drugi Adam, skłoniwszy głowę, usnął na krzyżu, aby została dla Niego utworzona małżonka, wypływająca z boku śpiącego. O śmierci, dzięki której zmarli odzyskują życie! Co od tej krwi jest czystsze? Co zbawienniejsze od owej rany?

 Ludzie byli w niewoli diabła, a służyli demonom, lecz zostali wykupieni z niewoli. Zaprzedać się potrafili, ale nie mogli się wykupić. Przyszedł Odkupiciel, zapłacił cenę; przelał krew, kupił okrąg ziemi. Pytacie, co kupił? Popatrzcie, czym zapłacił, a zobaczycie, co kupił. Ceną jest krew Chrystusa. Ileż ona jest warta? Ileżby, jeśli nie cały świat? Ileżby, jeśli nie wszystkie ludy? Bardzo niewdzięczni są za tę swoją cenę albo też pyszni ci, którzy powiadają, że albo jest ona tak mała, że tylko mieszkańców Afryki kupił, albo że oni są tak wielcy, że tylko za nich samych została ona zapłacona. Niech się zatem nie cieszą, niech się nie pysznią: to, za co zapłacił, to całość.

 Chrystus wraz z ludzką naturą przyjął krew, aby nas przez nią wykupić z niewoli. Na to otrzymał krew, aby ją przelać dla naszego odkupienia. Krew twego Pana, jeśli tylko tego chcesz, wydana została za ciebie. Jeśli jednak nie chcesz się zbawić, nie została wydana za ciebie. Być może powiesz: „Mój Bóg miał krew, aby mnie odkupić, jednak wtedy, gdy został umęczony, przelał ją w całości. Co Mu pozostało, aby mógł to ofiarować i za mnie?”. Ale to właśnie jest niezwykłe, że przelał ją raz jeden i wydał na ofiarę za wszystkich. Krew Chrystusa jest zbawieniem dla tego, kto się chce zbawić; dla tego, kto nie chce, staje się potępieniem. Czemuż więc się wahasz, ty, który nie chcesz umrzeć, aby się przynajmniej wyzwolić z drugiej śmierci? Wyzwolisz się od niej, jeśli się zgodzisz wziąć krzyż swój i naśladować Pana, bo On sam wziął krzyż swój i szukał swego sługi.

* ​​ * ​​ *

 

KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA

(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele

pod przewodnictwem ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)

Jak przychodzi do nas wiara?

Pierwszym źródłem wiary jest Pismo święte. Składa się ono z dwóch części: Starego Testamentu, który zawiera Objawienie Boże, dane narodowi żydowskiemu przed narodzeniem Chrystusa, oraz Nowy Testament, który przekazuje właściwe Objawienie chrześcijańskie.

Pismo św. jest inspirowane przez Ducha Świętego. To oznacza, że nie jest czysto ludzkim pismem, ale że za autorem ludzkim stoi sam Bóg, który przy pisaniu w tajemniczy sposób asystował człowiekowi. Dlatego Pismo św. jest w prawdziwym i właściwym znaczeniu Słowem Bożym.

 

Czy Pismo św. jest jedynym źródłem Objawienia?

Jest protestanckim błędem sądzić, że Pismo św. jest jedynym źródłem Objawienia. W rzeczywistości obok Pisma św. także tradycja jest prawdziwym źródłem Objawienia. Nie wszystko, co Jezus Chrystus powiedział bądź nakazał, jest zapisane w Piśmie św., jak ono samo mówi: „Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21, 25). W tamtym czasie znacznie mniej pisano niż obecnie i dlatego bardzo ceniono przekaz ustny. Tylko z ustnego przekazu, czyli z Tradycji, wiemy w ogóle, jakie księgi należą do kanonu Pisma świętego. Istnieją bowiem jeszcze inne ewangelie i rzekome listy apostolskie, które nie są prawdziwymi pismami biblijnymi. Protestanci, którzy za źródło wiary chcą uznawać tylko Pismo św., muszą więc częściowo sięgać do tradycji, gdyż tylko przez nią otrzymują Pismo święte.

 

* ​​ * ​​ *

KALENDARZ ​​ LITURGICZNY

na lipiec A.D. 2019

1 ​​ pn.

Uroczystość Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa, 1 kl.

2 ​​ wt.

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. śś. Processa i Martyniana, Męczenników

3 ​​ śr.

P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ottona, Biskupa i Wyznawcy, Głównego Patrona Pomorza, 1 kl.

4 ​​ czw.

P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

5 ​​ pt.

Św. Antoniego Marii Zaccaria, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

6 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

 

7 niedz.

4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

8 ​​ pn.

Św. Elżbiety (Portugalskiej), Królowej i Wdowy, 3 kl.

9 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl.

10 ​​ śr.

Siedmiu Braci Męczenników, śś. Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic, 3 kl.

11 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Piusa I, Papieża i Męczennika

12 ​​ pt.

Św. Jana Gwalberta, Opata, 3 kl., wsp. śś. Nabora i Feliksa, Męczenników

13 sob.

P.P. Śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, Wyznawców, 3 kl.

14 niedz.

5. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

15 ​​ pn.

P.P. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Henryka Cesarza i Wyznawcy, 3 kl.

16 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu

17 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Aleksego, Wyznawcy

18 ​​ czw.

P.P. Bł. Szymona z Lipnicy, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Kamila de Lellis, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Symforozy i Siedmiu Jej Synów, Męczenników

19 ​​ pt.

Św. Wincentego a Paulo, Wyznawcy, 3 kl.

20 sob.

P.P. Bł. Czesława, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Hieronima Emiliani, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy

21 niedz.

6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

22 ​​ pn.

Św. Marii Magdaleny, Pokutnicy, 3 kl.

22 ​​ wt.

Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Liboriusza, Biskupa i Wyznawcy

24 ​​ śr.

P.P. Św. Kingi, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy

25 ​​ czw.

Św. Jakuba, Apostoła, 2 kl., wsp. św. Krzysztofa, Męczennika

26 ​​ pt.

Św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

27 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. św. Pantaleona, Męczennika

28 niedz.

7. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

29 ​​ pn.

Św. Marty, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Feliksa, Symplicjusza, Faustyna i Beatryczy, Męczenników

30 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Abdona i Sennena, Męczenników

31 ​​ śr.

Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy, 3 kl.

 

Porządek ​​ Mszy św.

Pierwszy piątek miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo ku czci Serca Jezusa   18.50

 

Pierwsza sobota miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo pierwszosobotnie     ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 18.50

 

Niedziela:   

    Różaniec i Godzinki  9.00

    możliwość spowiedzi   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9.00 – 9.45

    Msza św. śpiewana   10.00

    

   możliwość spowiedzi  17.30

    Msza św.    18.00

 

* * *

 

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie ​​ podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

 

 

 

AMDG