Biuletyn – styczeń A.D. 2019

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Przeorat ​​ pw. Niepokalanego Serca NMP

w Gdyni

Porządek nabożeństw

Styczeń A.D. 2019

 

 

 

Ukryte życie Pana Jezusa naszym wzorem

Drodzy Wierni, tych kilka słów z Ewangelii św. Łukasza: „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2, 51) mówi nam o szeregu lat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znajdujemy się jeszcze w okresie Bożego Narodzenia, możemy przy żłóbku w naszym kościele adorować nowonarodzonego Zbawiciela. Często jednak za mało rozważamy okres pomiędzy narodzeniem Chrystusa a początkiem Jego działalności publicznej, która ma swoje spełnienie w Ofierze naszego Zbawiciela, w Wielki Piątek.

A przecież prawie całe życie Jezusa odbyło się w ukryciu. Ewangeliści opisują nam narodzenie Chrystusa, pasterzy przy żłóbku, ofiarowanie w świątyni, przybycie mędrców ze wschodu, ucieczkę do i powrót z Egiptu. Wszystkie te wydarzenia są dla nas pouczające i godne rozważania, nie mniej niż wielkie czyny i mowy Chrystusa. Oto Bóg-człowiek, przychodząc na świat aby nas zbawić, pokazał nam własnym przykładem jak nasze życie powinno wyglądać w monotonnych często okolicznościach codzienności. A ona stanowią swoistą przeplatankę tego, co radosne oraz tego, co przykre i trudne.

Ukryte lata życia Pana Jezusa ukazują nam również, że trudne doświadczenia nie omijają nawet tych, którzy są Bogu szczególnie drodzy. Jaka wielka przykrość dotknęła Matkę Najświętszą i św. Józefa, gdy po trudzie podróży z Nazaretu do Betlejem, nie znaleźli miejsca w żadnych z domów. Musieli szukać schronienia w grocie na pobliskich pastwiskach. Doświadczyli wielkiej samotności. Potem nadeszła krótka radość z powodu narodzin Chrystusa oraz pojawienia się aniołów i pasterzy. Szybko jednak pojawił się nad Bożym Dzieciątkiem krwawy cień Heroda. Trzeba było uciekać nocą do Egiptu, a podczas podróży Święta Rodzina musiała przebyć wiele trudów. Po paru latach wrócili do Palestyny, ale ​​ musieli zaczynać wszystko od początku. Zapewne już wówczas Pan Jezus spotkał na swej drodze wiele trudów i zaznał kruchości ludzkiej egzystencji. Dzięki temu mamy w Nim ​​ Boga-człowieka, który potrafi nam współczuć; mamy kogoś, kto jest do nas „podobny we wszystkim za wyjątkiem grzechu” ​​ (Żyd 4, 15).

Wzmiankowane wyżej fakty to właściwie wszystko na kartach Ewangelii, co dotyczy trzydziestu lat, które przeżył Pan Jezus w zaciszu Nazaretu. Jeszcze tylko św. Łukasz opisał nam jak dwunastoletni Jezus został odnaleziony przez Maryję i Józefa w świątyni. Poza tym o pierwszych trzydziestu latach życia Zbawiciela księgi święte nic nam więcej nie mówią. Ale właśnie to, że nam nic nie mówią jest bardzo wymowne i pouczające dla nas!

Pierwszych 30 lat, z 33 letniego swego życia na ziemi, Chrystus Pan  ​​​​ przeżył zupełnie zwyczajnie. Do tego stopnia, że gdy podczas swej ​​ publicznej działalności odwiedził Nazaret, to Jego dawni sąsiedzi dziwili się i gorszyli. Pan przyszedł do swego miasta rodzinnego, nauczał w tamtejszej synagodze, a miejscowi ludzie byli zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Maria, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” (Mt 13, 54-56).

Pan pokazał nam więc piękno życia w skromności, bez wygórowanych ambicji, bez zabiegania o rozgłos, sławę czy znaczenie. Świat mówi, że takie życie jest zmarnowane, a Pan Jezus temu swoim przykładem zaprzecza! Wzruszająco o tym napisał św. Ludwik w swym traktacie: „Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu!”.

Zwyczajne życie, spełnianie codziennych obowiązków było udziałem Chrystusa nie dlatego, że był do tego przez jakieś zewnętrzne czynniki ​​ zmuszony. Żył tak, bo chciał nam dać dobry przykład! Pamiętajmy, że ten Chrystus czyniący cuda, wskrzeszający umarłych, rozmnażający chleb na pustkowiu; ten, który sprawia, że „ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia” (por. Mt 11) to ten sam wszechmogący Bóg, Syn Boga żywego! On zdecydowaną większość swego życia doczesnego spędził niejako „w ukryciu”, z dala od wartkiego biegu spraw zwykle absorbujących ludzi. Było to życie zwyczajne. Gdyby zechciał, to mógłby zarządzić inaczej. Jednak pozostał w Nazarecie trzydzieści lat dla naszego pouczenia, podobnie jak dla naszego pouczenia wybrał takie a nie inne ​​ okoliczności swego całego życia od rozpoczęcia działalności publicznej ​​ do Golgoty. Mamy w Ewangelii św. Jana taki zapis: „A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: «Kogo szukacie?» odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem»” (J 18, 4-5). Można ten opis odnieść do całego życia Chrystusa. Chrystus wiedział jak będzie wyglądało Jego życie, bo sam je uczynił takim, jakim chciał. Nie uległ ani przypadkowi, ani jakiemuś losowi, ani przymusowi czy presji... Nie ma szczegółu, nie ma żadnej sytuacji w życiu Chrystusa Pana, których by On sam dla siebie nie wybrał aktem swojej wolnej woli. Dlatego ukryte życie nazaretańskie, które Chrystus wybrał dobrowolnie, jest takim wzniosłym przykładem dla nas. Mówi się czasem o kimś: żyje w cieniu, bo nie udało mu się „zrobić kariery”. Tymczasem nasz Pan długo żył w ukryciu, mimo że mógł „zrobić karierę” i to taką jakiej świat nie widział! A gdy po trzydziestu latach wyszedł z Nazaretu na drogi Palestyny, to nie dla kariery, ale dla swego niebieskiego Ojca! Oto wspaniały wzór postępowania. Oto wzór jak należy spełniać obowiązki swego stanu, jakkolwiek byłby on niski i niezauważany czy lekceważony przez świat. Należy codzienne obowiązki spełniać z taką intencją, z jaką swoje spełniał w Nazarecie sam Syn Boży. To jest najdoskonalsza i najprostsza droga do pełnienia woli Bożej i naśladowania Chrystusa. ​​ 

Nie możemy naśladować Jego wielkich czynów, nie możemy czynić cudów, nie możemy zbawić świata. Niestety wielu tego pragnęło, uważając że tylko w wielkich rzeczach upodobał sobie Bóg. Pragnęlibyśmy czynić rzeczy wyjątkowe, nadzwyczajne, by tak wiele dobrego uczynić dla sprawy Bożej, ale tak naprawdę to pragnienie jest ​​ wyrazem naszej ukrytej miłości własnej.

Wielkie rzeczy są nam najczęściej niedostępne, więc nie myślmy o nich, nie ulegajmy marzycielstwu. Czyńmy zaś to, co możemy. ​​ Naśladujmy Chrystusa w wierności swoim codziennym szarym, niedostrzegalnym przez świat obowiązkom. Nasze życie małżeńskie, rodzinne, a nawet kapłańskie, podobnie jak życie naszego Odkupiciela, przez większość czasu mija na załatwianiu codziennych, monotonnych spraw. Nie traktujmy tego jako czegoś nieznośnego lub wstydliwego. Nie czujmy się zdegradowani. Wręcz przeciwnie. Nasze życie, o ile szczerze staramy się o spełnienie obowiązków wobec Boga i bliźnich (w pierwszym rzędzie wobec własnej rodziny) jest sukcesem! ​​ Mamy pełne prawo czuć dumę jeśli taki sukces osiągniemy. Żyjąc w zgodzie z Dekalogiem i w stanie łaski uświęcającej odnosimy wielki sukces! To nic, że go nie zobaczy świat. Bóg zobaczy, pochwali i nagrodzi! Dlatego nie uciekajmy od ​​ swoich codziennych obowiązków w jakąś krainę marzeń. W tej krainie czeka na nas tylko poczucie klęski życiowej lub jakiegoś bolesnego niespełnienia. ​​ 

I gdy tak ciężko nam być wiernymi w małych rzeczach, to bierzmy przykład z pierwszych trzydziestu lat życia Pana Jezusa. A wtedy te nasze małe rzeczy przestaną być przykrą koniecznością czy jakimś balastem, a staną się dla nas środkiem do postępu duchowego. Kto tego nie zrozumie, temu obowiązki będą ciążyły jeszcze bardziej. Porzuci jedne, przyjdą inne, za każdym kolejnym razem trudniejsze do spełnienia. ​​ 

Dlatego prośmy Syna Bożego, prośmy Matkę Najświętszą i św. Józefa byśmy zrozumieli, że pełnienie woli Bożej, która objawia się najpewniej w obowiązkach naszego stanu, jest wspaniałym naśladowaniem Chrystusa. Tak często wypowiadamy te słowa: „Bądź wola Twoja jako w niebie jak i na ziemi”. Często deklarujemy Bogu nasze pragnienie służby Jemu. A gdy nadarzy się nam łatwa ku temu okazja, to robimy uniki albo działamy ze smutkiem.

Gdy nuży nas spełnianie naszych codziennych monotonnych ​​ obowiązków i gdy zaczynamy na nie narzekać, to przypomnijmy sobie ten słodki przykład naszego Pana, który 30 lat z 33 letniego swego życia spędził w ukryciu, nie czyniąc nic innego jak tylko pełniąc swe obowiązki. Pracował, modlił się, odpoczywał, radował i smucił ze swą Matka i Opiekunem, a wszystko to robił na chwałę Bożą. Dlatego słuszne jest twierdzenie św. Pawła: „I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3, 17), czy też na innym miejscu: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Pamiętajmy o tych słowach i czerpmy radość z tego, że możemy pełnić wolę Boga każdego dnia, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem jest naszym wzorem i naszym życiem. Prośmy często Pana, abyśmy o tym pamiętali. Tak na ten temat pięknie pisał don Marmion:

„Chryste Jezu, pełen łaski, wzorze wszelkich cnót, umiłowany Synu, w którym Ojciec ma swe upodobanie, bądź jedynym przedmiotem moich myśli i uczuć. Niech na wszystko, co przemija, patrzę jak „na śmiecie", radość moją niechaj tylko w Tobie złożę. Obym się starał naśladować Ciebie, bym w Tobie i przez Ciebie stał się miły Twemu Ojcu we wszystkim!”.

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Jasełka i spotkanie wiernych

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Jasełka oraz spotkanie kolędowe, które odbędzie się w sobotę 12 stycznia 2018 r. w przeoracie w Gdyni.

Program (korekta) :

 09.30 – Msza św. recytowana (z kazaniem)

 ok. 10.20 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

ok. 30 min po wystawieniu przedstawienie Jasełek

Tuż po przedstawieniu spotkanie kolędowe, skromny poczęstunek przygotowany przez wiernych.

* ​​ * ​​ *

Msze Św. za dobroczyńców

W Litanii do wszystkich świętych wypowiada Kościół święty następującą prośbę: „Abyś wszystkich dobrodziejów naszych wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie”. Zachęca nas w ten sposób do modlitwy za swych dobroczyńców, która jest objawem wdzięczności za otrzymane dobro. Obowiązek wdzięczności spełnia również nasze Bractwo, modląc się za swych dobroczyńców, dzięki wsparciu których może funkcjonować i bronić skarbu Tradycji. Jest to modlitwa różańcowa, ale przede wszystkim Msze święte odprawiane w intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców. Przełożeni zalecają, aby w przeoratach Bractwa ofiarowano jedną Mszę św. w miesiącu za żywych i jedną Mszę za zmarłych dobroczyńców. W przeoracie w Gdyni te Msze będą odprawiane w pierwszą (za żywych) i trzecią (za zmarłych) niedzielę miesiąca.

 

* ​​ * ​​ *

 

Konferencja duchowa i spotkanie Krucjaty Eucharystycznej

W niedzielę 20 stycznia zapraszamy dorosłych na kolejną konferencję duchową, która odbędzie się zamiast katechezy dla dorosłych. Równolegle odbędzie się katecheza w grupach dla dzieci. Tego samego dnia odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci. Po niedzielnej sumie i katechezach w grupach, dzieci zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu kapłana. Następnie wspólnie spędzą czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci kapłanowi, by móc przygotować odpowiednią ilość posiłków.

 

KALENDARZ ​​ LITURGICZNY

na styczeń A.D. 2019

 

1 ​​ wt.

Oktawa Bożego Narodzenia (Nowy Rok), 1 kl.

2 ​​ śr.

Najświętszego Imienia Jezus, 2 kl.

3 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

4 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

5 ​​ sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. św. Telesfora, Papieża i Męczennika, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

6 niedz.

Objawienie Pańskie, 1 kl.

7 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl.

8 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl.

9 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl.

10 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl.

11 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Hygina, Papieża i Męczennika

12 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl.

13 niedz.

Niedziela Świętej Rodziny, 2 kl.

14 ​​ pn.

Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, wsp. św. Feliksa, Kapłana i Męczennika

15 ​​ wt.

Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Maura, Opata

16 ​​ śr.

Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika, 3 kl.

17 ​​ czw.

Św. Antoniego, Opata, 3 kl.

18 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Pryski, Dziewicy i Męczennicy

19 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników, wsp. św. Kanuta, Króla i Męczennika

20 niedz.

2. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

21 ​​ pn.

Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

22 ​​ wt.

Śś. Wincentego i Anastazego, Męczenników, 3 kl.

23 ​​ śr.

Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Emerencjany, Dziewicy i Męczennicy

24 ​​ czw.

Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl.

25 ​​ pt.

Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, 3 kl.

26 sob.

Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, 3 kl.

27 niedz.

3. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

28 ​​ pn.

Św. Piotra Nolasko, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy

29 ​​ wt.

Św. Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

30 ​​ śr.

Św. Martyny, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

31 ​​ czw.

Św. Jana Bosco, Wyznawcy, 3 kl.

 

Porządek ​​ Mszy św.

Pierwszy piątek miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo ku czci Serca Jezusa   18.50

 

Pierwsza sobota miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo pierwszo-sobotnie   18.50

 

Niedziela:

   

    Różaniec i godzinki  9.00

    możliwość spowiedzi  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9.00 – 9.45

    Msza św. śpiewana   10.00

    po Mszy katecheza

    

   możliwość spowiedzi  17.30

    Msza św.    18.00

 

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie ​​ podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

 

AMDG