Biuletyn – grudzień A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Przeorat ​​ pw. Niepokalanego Serca NMP

w Gdyni

Porządek nabożeństw

Grudzień A.D. 2018

 

 

 

 

Adwent w blasku Niepokalanej...

Drodzy Wierni, obchodzimy podczas adwentu uroczystość Maryjną, podczas której czcimy wspaniały przywilej NMP, Niepokalane Poczęcie. Istotą tego przywileju jest fakt, że Maryja od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Ta prawda jest obecna w Kościele od początku jako wniosek wyciągnięty ze słów skierowanych do NMP przez archanioła Gabriela przy zwiastowaniu, mianowicie: Ave, gratia plena – „Bądź pozdrowiona, łaski pełna”.

Słowa te wyrażają nic innego jak to, że Niepokalana zawsze była w stanie łaski, zawsze była jej pełna, czyli w istnieniu Maryi nie ma nawet krótkiej chwili, w której byłaby Ona pozbawiona przyjaźni Bożej, czyli stanu łaski. Nie jest to niczym innym jak właśnie Niepokalanym Poczęciem.

Pius IX tę właśnie naukę potwierdził swą najwyższą władzą apostolską i ogłosił ją jako dogmat naszej świętej religii. Uczynił to tymi słowy: „Ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i ozdobie Panny Bogarodzicy, ku podwyższeniu wiary katolickiej i pomnożeniu chrześcijańskiej religii, mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, ogłaszamy i stanowimy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili poczęcia szczególną wszechmocnego Boga łaską i przywilejem, przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa Zbawiciela rodu ludzkiego, zachowana była wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, jest od Boga objawiona, a przeto od wszystkich wiernych mocno i stale ma być wierzona”.

Ojcowie Kościoła potwierdzają, słowami i uwielbieniem dla Maryi, że nauka ta żadną nowością nie jest, lecz wiarą Kościoła od zawsze. Gdy mówią o świętości Maryi, używają określeń i zwrotów, które wszelką, choćby najmniejszą zmazę grzechową, nawet cień zmazy wykluczają. Nazywają Ją pod każdym względem niepokalaną, samą niewinnością, samą świętością, wyższą ponad wszelką zmazę, świętszą od najświętszych ludzi, czystszą i świętszą od aniołów, czystszą nad samą czystość itp. Tego rodzaju pojęcie o świętości Maryi nie mogłoby się pogodzić w umyśle Ojców z myślą, iż Maryja podlegała, choćby na chwilę, grzechowi pierworodnemu, więc Ojcowie implicite uznają niepokalane poczęcie N. M. Panny.

Św. Efrem († 373): „Bożarodzicielko, Pani moja, nadświęta (supersancta) (...) cała czysta, cała niepokalana, cała niezmazalna (...) oceanie niewyczerpany boskich charyzmatów darów, bez porównania wyższa i chwalebniejsza od cherubinów i serafinów (...) pełna łask Trójcy, jakby drugie miejsce po bóstwie zajmująca”.

Sam rozum i rozsądek może podać argumenty za tym przywilejem Maryi. Św. Tomasz pisze: „im bliższy kto źródła łask, ten więcej łask z niego zaczerpnie, tak jak im bliżej ognia kto się znajdzie, tym więcej się ogrzeje. Chrystus jest źródłem łask i jako Bóg i jako człowiek, stąd powiedziane (J 1, 17): «Łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała». Najśw. Panna była jak najbliżej Chrystusa przez ludzką naturę, którą z Niej wziął. I dlatego musiała od Niego większą od innych pełność łask otrzymać”.

Nieprzypadkowo obchodzi Kościół święty tę uroczystość w okresie adwentu. Okres ten jest przygotowaniem się na narodziny Syna Bożego. Nasz Pan Jezus Chrystus ​​ narodził się właśnie z Niepokalanej. Przywilej NMP jest Jej dany ze względu na wydarzenie, do którego przygotowuje adwent, czyli Boże Narodzenie.

Kolekta, modlitwa z tego dnia, wyraża to bardzo pięknie: „Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował godne Synowi swojemu mieszkanie, prosimy Cię, jak na mocy zasług przewidzianej śmierci tegoż Syna Twego zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, tak dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie czystymi”. Bóg nie mógł dopuścić aby Ta, która miała zostać Matką Boga, choć przez chwilę była skażona jakimkolwiek grzechem, dlatego udzielił Jej tego szczególnego przywileju.

Fakt ten, przesłanie tej uroczystości, jest dla nas bardzo pouczające. Co mam na myśli? Mianowicie to, że aby Bóg do nas się zbliżył, aby z nami przebywał musimy być czyści, wolni od grzechu, a przynajmniej szczerze pragnąć zdążać do tej czystości, która nie jest niczym innym jak doskonałością chrześcijańską. Nasze wezwanie do świętości – to jest właśnie przesłanie święta Niepokalanego Poczęcia.

Dlatego powinniśmy w tym okresie prosić Tą, która jest, była i będzie zawsze wolna od wszelkiego grzechu, aby pomogła nam osiągnąć świętość, do której jesteśmy wezwani.

Prośmy Boga słowami dzisiejszej kolekty: „Tak dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie czystymi. Przez Chrystusa Pana naszego”.

 

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Rekolekcje adwentowe

W Gdyni rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach od 7 do 9 grudnia. Tematem wykładów będzie: Przyszedłem na świat, aby życie mieli. Oto plan rekolekcji:

 

  Piątek 7 grudnia (pierwszy piątek miesiąca)

17.30    różaniec, możliwość spowiedzi.

18.00   Msza św. ​​ śpiewana

18.50    Nabożeństwo pierwszo-piątkowe (bez Różańca)

19.30   Wykład I

 

  Sobota 8 grudnia (Niepokalane Poczęcie NMP)

16:45    Możliwość spowiedzi

17:15   Wykład II

18.00    Msza św. ​​ śpiewna

18.50   Wykład III

 

  Niedziela 9 grudnia (2. Niedziela adwentu)

09.00    Różaniec, Godzinki (możliwość spowiedzi)

10.00   Msza św. śpiewana (kazanie wykład IV)

11.25   Wykład V

 

W Olsztynie rekolekcje odbędą się w dniach od 14 do 16 grudnia.

 

 

* ​​ * ​​ *

 

Konferencja duchowa

W grudniu konferencja duchowa odbędzie się wyjątkowo podczas tygodnia, po wieczornej Mszy św. Powodem tego będzie wyjątkowy kaznodzieja, mianowicie przyłożony Bractwa w Polsce ks. Karol Stehlin. Przełożony będzie wizytował przeorat w Gdyni i przy okazji tej wizyty wygłosi wykład. Konferencja zostanie wygłoszona w środę 12 grudnia, po Mszy świętej o godz. 18.00.

 

 

* ​​ * ​​ *

 

Spotkanie dzieci Krucjaty Eucharystycznej

 W niedziele 16 grudnia ​​ odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci. Po niedzielnej sumie i katechezach w grupach, dzieci zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu kapłana. Następnie wspólnie spędzą czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci kapłanowi, by móc przygotować odpowiednią ilość posiłków.

 

* ​​ * ​​ *

 

Duchowy tekst

Czytanie Ewangelii świętej według św. Jana (1, 1-14) „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. I tak dalej.

Homilia świętego Augustyna, Biskupa (Traktat 1. na Ew. Jana)

Nie myśl o czymś marnym, jak to zwykłeś myśleć, gdy słyszysz jakie słowa ludzkie. Posłuchaj, co masz myśleć: Bogiem było Słowo. Niech się stawi jakiś niewierny arianin i powie, że Słowo Boże zostało stworzone. Jakże stać by to się mogło, iż Słowo Boże zostało stworzone, skoro Bóg przez Słowo wszystko uczynił? Jeżeli i samo Słowo Boże zostało stworzone, przez jakie inne słowo zostało stworzone? Jeśli mówisz, iż Słowo Słowa to uczyniło, to ja nazywam Je Jednorodzonym Synem Boga. Jeśli jednak nie mówisz o Słowie Słowa, to przyznaj, iż nie zostało stworzone To, przez które wszystko się stało. Nie mógł bowiem uczynić siebie samego Ten, który wszystko stworzył. Wierz przeto Ewangeliście.