Biuletyn – październik A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Przeorat ​​ pw. Niepokalanego Serca NMP

w Gdyni

październik A.D. 2018

Porządek nabożeństw

 

Różaniec szkołą życia duchowego

Drodzy Wierni, miesiąc październik poświęcony jest w sposób szczególny modlitwie różańcowej. Dlatego rozważmy nieco temat tej potężnej modlitwy. Różaniec jest modlitwą, która swoich początków sięga XII wieku, kiedy przyjął się zwyczaj odmawiania zamiast 150 psalmów, ​​ 150 Ave Maria. Z tego powodu często różaniec nazywany jest psałterzem NMP. Do rozpowszechnienia tej modlitwy przyczynił się znacznie św. Dominik oraz jego zakon. Na początku każdej dziesiątki odmawia się Pater noster, a na końcu Gloria Patri. Jest to więc modlitwa bardzo prosta w swej budowie. Składa się z wymienionych trzech modlitw. Są to podstawowe modlitwy chrześcijańskie znane wszystkim wiernym. I właśnie w tej prostocie leży siła różańca św. Każdy może bez najmniejszego problemu odmawiać tę modlitwę, niezależnie od swego stanu, swojego wieku, swojej wiedzy. Różaniec jest modlitwą naprawdę dla każdego. Nikt nie może powiedzieć, że modlitwa różańcowa jest dla niego za trudna albo zbyt skomplikowana, gdyż składa się z podstawowych modlitw chrześcijanina.

Kolejnym punktem, który ma wpływ na wartość modlitwy różnicowej jest fakt, że jest ona połączeniem modlitwy ustnej i myślnej. Ustnej gdyż polega na odmawianiu wyżej wymienionych modlitw, oczywiście ze skupieniem i powagą. Nie chodzi o to, aby tylko mechaniczne wypowiadać słowa, bez żadnego zrozumienia, bez skupienia. I tu przychodzi nam z pomocą, aby modlitwa była dobra, drugi element modlitwy, mianowicie fakt, że jest to również modlitwa myślna. Polega ona na rozważaniu głównych tajemnic życia, męki i chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego Najświętszej Matki. Różaniec przybliża nam całe życie naszego Zbawiciela w jego głównych tajemnicach: od wcielenia przez odkupienie aż do Jego chwalebnego triumfu! Modlitwa różańcowa, poprzez swe powtórzenia, pozwala nam głębiej wniknąć w tajemnice naszego Pana Jezusa Chrystusa; odkrywa przed nami coraz to nowe aspekty już nam znanych tajemnic. Nasz rozum ludzki nie jest w stanie poznać Bożych ​​ prawd od razu w całej ich głębi oraz we wszystkich aspektach i szczegółach. Dlatego należy w raz poznane prawdy wnikać przez rozważanie coraz bardziej, tak jak rzucona kotwica coraz bardziej opada w głębinę morską. To nie dla wszystkich jest łatwe. Różaniec wychodzi naprzeciw naszej słabości w tej kwestii.

Te dwa punkty, prostota oraz połączenie modlitwy myślnej z ustną, pokazują nam wartość różańca oraz jego skuteczność. Oczywiście, aby różaniec przynosił wartościowe owoce, należy odmawiać go dobrze. Co jest potrzebne do dobrego odmawiania różańca?

Tak jak każda modlitwa, tak i różaniec potrzebuje skupienia osoby modlącej się. Człowiek musi mieć świadomość, że teraz właśnie ​​ zwraca się do Pana Boga i chce Jego czcić albo Jego świętych. Dlatego przed rozpoczęciem modlitwy należy najpierw oderwać swe myśli od spraw życia codziennego, skupić je na Bogu, postawić się w obecności Bożej; czyli uświadomić sobie, że teraz chcemy mówić do Boga, a Bóg będzie nas słuchał; że jesteśmy w Jego obecności, gdyż każda modlitwa nie jest niczym innym jak spotkaniem z Bogiem. Jeżeli pomijamy ten etap przygotowania, to wystawiamy się na niebezpieczeństwo, że nasza ​​ odmówiona w roztargnieniu modlitwa nie przyniesie spodziewanych owoców. Czyż godzi się podczas audiencji u króla, czy choćby tylko u jakiegoś prezydenta, zapomnieć gdzie się jest i z kim się rozmawia? A cóż dopiero mówić o spotkaniu z Królem królów?

Kiedy już skupimy myśli, starajmy się w tym skupieniu trwać i ze świadomością obecności Bożej odmawiać różaniec. I tu sposobów jest kilka. Możemy po pierwsze koncentrować się na znaczeniu słów, które odmawiamy; bądź możemy koncertować się na treści tajemnicy, którą akurat ​​ odmawiamy. Można też łączyć te dwa sposoby naraz, już to myśląc o znaczeniu modlitwy, już to rozważając daną tajemnicę. Rozważmy krótko te sposoby odmawiania różańca.

Najpierw pierwszy sposób: rozważanie znaczenia słów odmawianych modlitw. Modlitwy, z których składa się różaniec są bardzo głębokie w treści i piękne w formie. Pater noster jest modlitwą, której nas nauczył sam nasz Pan Jezus Chrystus! Dlatego nazywamy ją również Modlitwą Pańską. Sama świadomość, że sam Zbawiciel dał nam tę modlitwę powinna nas zachęcać do dobrego jej odmawiania. Co do treści tejże modlitwy powiedzmy krótko, że poucza nas ona o najważniejszych prawdach religii prawdziwej i naszych powinnościach. Najpierw o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, którego chwała powinna być naszym pragnieniem: „święć się imię Twoje”. Dalej, o konieczności zgadzania się z wola Bożą: „bądź wola Twoja”. Następnie, o dobroci Boga, który pozwala nam prosić o to, co jest nam istotnie potrzebne do życia, lecz nie o luksusy czy bogactwa: „chleba naszego powszedniego”. Poucza nas też Modlitwa Pańska o gotowości Boga do przebaczenia nam naszych win, w takim stopniu, w jakim my to zrobimy wobec naszych bliźnich: „przepuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. To tylko niektóre z treści pokrzepiających duszę podczas odmawiania tej modlitwy w należytym skupieniu.

Następnie Ave Maria. Modlitwa ta składa się ze słów Archanioła Gabriela ​​ skierowanych do NMP „bądź pozdrowiona łaski pełna…” oraz z ​​ natchnionego przez Ducha Świętego pozdrowienia Maryi przez św. Elżbietę: „błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego żywota”. W drugiej części zwracamy się do Maryi jako Matki Bożej z prośbą o modlitwę za nas – ludzi grzesznych teraz, w chwili obecnej jak i w godzinie decydującej ostatecznie o naszej wieczności, mianowicie w godzinie naszej śmierci.

Ostatnią modlitwą, o której chcę wspomnieć jest Gloria Patri. Czcimy w niej Przenajświętszą Trójcę, pamiętając że Trójjedyny Bóg jest odwiecznie (zanim powstał świat) otoczony chwałą. ​​ To właśnie oznaczają słowa: „jak było na początku”. Chcemy w tym hymnie czci brać udział teraz i zawsze, to znaczy w wieczności. To jest celem wybranych w niebie, do których my chcemy również należeć. O innych pięknych modlitwach jak O mój Jezu czy O Maryjo bez grzechu poczęta, które odmawiamy w czasie różańca, z powodu braku czasu, nie będę teraz wspominał, choć są one bardzo piękne i głębokie.

Drugim sposobem odmawiania różańca jest rozmyślanie nad treścią tajemnic różańcowych, czyli myślenie o danym wydarzeniu z życia naszego Pana lub Matki Bożej, rozważanie Ich słów i czynów oraz refleksja do czego nas one zobowiązują. Na przykład tajemnica Ukrzyżowanie Pana Jezusa daje okazję do refleksji, że Bóg całą swą mękę wycierpiał z powodu naszych grzechów, a my powinniśmy z tego powodu okazać Mu wdzięczność i podjąć postanowienie unikania grzechów, pocieszania Zbawiciela itd. Moglibyśmy o tej i kolejnych czternastu ​​ tajemnicach różańcowych długo mówić, ale z powodu braku miejsca w biuletynie poprzestanę na tym.

Trzeci sposób łączy te dwie powyżej podane metody w proporcjach zależnych od tego, która jest w danym momencie bardziej odpowiednia dla odmawiającego, która przynosi mu więcej duchowych owoców. O tym też powinniśmy pamiętać przy wyborze metody modlitwy, że owa metoda ma nam pomagać w skupieniu i zbliżeniu do Boga, a nie przeszkadzać. Nie należy więc żadnej forsować na siłę. One są tylko środkiem do celu, a nie samym celem.

Drodzy Wierni, dobrze odmówiony różaniec jest bardzo skuteczny. W historii Kościoła i Polski znajdujemy nazbyt wiele na to dowodów. Różaniec jest dla nas szkołą czczenia Boga oraz Jego najświętszej Matki; zachęca nas do pracy nad sobą; ukazuje nam do naśladowania wzory Zbawiciela oraz Maryi. Dlatego praktykujmy tę wspaniałą modlitwę w miesiącu jej poświęconym gorliwiej niż kiedy indziej. I to nie tylko w naszych osobistych potrzebach, ale również w potrzebach innych: czy to całego Kościoła, czy Ojczyzny, czy Bractwa czy poszczególnych jego członków lub poszczególnych małżeństw i rodzin...

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

AKTUALNOŚCI

Nabożeństwo październikowe

W dni powszednie października będziemy odprawiali nabożeństwo październikowe. Każdego dnia powszedniego, gdy będzie Msza św. wieczorem, po niej odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwa różańcową. W niedziele października wystawienie będzie przed Mszą 10.00. Porządek niedzielny będzie wyglądał następująco: o 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas adoracji odmawiany będzie różaniec; o godz. 9.50 będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Z tego powodu możliwość spowiedzi będzie w niedziele października do godz. 9.45!

 

* ​​ * ​​ *

Konferencja duchowa

W niedzielę 21 października zapraszamy dorosłych na kolejną konferencję duchową, która odbędzie się zamiast katechezy dla dorosłych.  ​​​​ Równolegle odbędzie się katecheza w grupach dla dzieci.

 

* ​​ * ​​ *

Duchowy tekst

Homilia św. Bernarda opata

(z Brewiarza rzymskiego na święto Matki Bożej Różańcowej)

Dla okazania swej łaski i dla zniszczenia ludzkiej mądrości Bóg raczył przyjąć ciało z Niewiasty, ale Dziewicy, aby podobnym oddać za podobne, przeciwne uleczyć przeciwnym, usunąć cierń zatruty, zniszczyć swą mocą ciążący na nas zapis dłużny grzechu. Ewa była cierniem, Maryja stała się różą. Ewa cierniem, co rani; Maryja różą, co łagodzi namiętności wszystkich. Ewa cierniem, co wszystkim śmierć zadaje; Maryja różą, co przywraca wszystkim udział w zbawieniu. Maryja była białą różą przez dziewictwo, czerwoną różą przez miłość; białą ciałem, czerwoną duchem; białą w postępowaniu drogą cnoty, czerwoną w podeptaniu grzechów; białą przez oczyszczenie namiętności, czerwoną przez umartwienie ciała; białą przez umiłowanie Boga, czerwoną przez współczucie dla bliźniego.

Słowo stało się Ciałem i odtąd mieszka między nami. Mieszka w naszej pamięci, mieszka w naszych myślach, ponieważ do samej zstępuje wyobraźni. Zapytasz: „Gdzie? Kiedy?” Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na dziewiczym łonie Matki, kiedy głosi kazanie na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny wśród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na koniec, gdy wobec nich wstępuje do tajemnych nieba przybytków. Czyż nie jest słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami?

 Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu; w tym wszystkim jest On sam, mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, a za roztropność uznałem przekazywać pamięć o słodyczy stąd płynącej, słodyczy podobnej do owocu migdałowego, który zrodziła różdżka kapłańska Aarona; tej słodyczy, którą Maryja czerpała na wysokościach, aby nam jej obficie udzielać. Zaprawdę na wysokościach i ponad Aniołami, skoro Ona przyjęła Słowo bezpośrednio z serca Ojcowskiego.

 

 

KALENDARZ ​​ LITURGICZNY

na październik A.D. 2018

1 ​​ pn.

P.P. Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy

2 ​​ wt.

Św. Aniołów Stróżów, 3 kl.

3 ​​ śr.

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy, 3 kl.

4 ​​ czw.

Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

5 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

6 ​​ sob.

 

Św. Brunona, Wyznawcy, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

7 niedz.

20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

8 ​​ pn.

św. Brygidy, Wdowy, 3 kl., wsp. śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apuliusza, Męczenników

9 ​​ wt.

P.P. Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Jana Leonardii, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Dionizego, Biskupa i Męczennika oraz Rustyka i Eleuteriusza, Męczenników

10 ​​ śr.

Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie nad Turkami z roku 1621

11 ​​ czw.

Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

12 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl.

13 ​​ sob.

Rocznica poświęcenia kościoła Bractwa pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Gdyni (2007 r.), 1 kl

14 niedz.

21. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

15 ​​ pn.

Św. Teresy (z Avili), Dziewicy, 3 kl.

16 ​​ wt.

Św. Jadwigi (Śląskiej), Wdowy, 3 kl.

17 ​​ śr.

Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy, 3 kl.

18 ​​ czw.

Św. Łukasza, Ewangelisty, 2 kl.

19 ​​ pt.

Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy, 3 kl.

20 ​​ sob.

Św. Jana Kantego, Wyznawcy, 3 kl.

21 niedz.

22. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

22 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl.

23 ​​ wt.

Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

24 ​​ śr.

Św. Rafała Archanioła, 3 kl.

25 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Chryzanta i Darii, Męczenników

26 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Ewarysta, Papieża i Męczennika

27 ​​ sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl.

28 niedz.

Uroczystość Chrystusa Króla, 1 kl.

29 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl.

30 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl.

31 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl.

 

Porządek ​​ Mszy św.

 

Pierwszy piątek miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo ku czci Serca Jezusa   18.50

 

Pierwsza sobota miesiąca:

  możliwość spowiedzi    17.15

  Msza św. śpiewana     18.00

  nabożeństwo pierwszosobotnie   18.50

 

Niedziela:

   Nabożeństwo październikowe

    Różaniec   9.00

    możliwość spowiedzi  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9.00 – 9.45

   Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem ​​ 9.50

    Msza św. śpiewana   10.00

    po Mszy katecheza

    

    Różaniec    17.30

    możliwość spowiedzi  17.30

    Msza św.    18.00

 

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie ​​ podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia