Biuletyn – lipiec A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

Lipiec

A.D. 2018

„Odkupiłeś nas, Panie, przez Krew swoją (…)

​​ i uczyniłeś nas Bogu naszemu Królestwem”

Drodzy Wierni, przeżywamy obecnie miesiąc lipiec, który w szczególny sposób poświęcony jest Najdroższej Krwi naszego Odkupiciela. Kościół czci w uroczystość Najdroższej Krwi (1 lipca), zapłatę naszego zbawienia, cenę jaką musiał zapłacić Chrystus Pan, aby pojednać nas z Bogiem, aby otworzyć nam na nowo Niebo. Bo przecież to przez tę Krew jesteśmy odkupieni, jak nam to mówi św. Piotr: „…zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19).

Święty Paweł w Liście do Żydów zapewnia nas, że krew kozłów i wołów, czyli ofiar Starego Testamentu, nie powodowała odpuszczenia grzechów, lecz tylko czystość według zakonu, czystość zewnętrzną, czystość ciała. Apostoł mówi o tym tak: „Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała (…) Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.  Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.  Wtedy rzekłem: Oto idę (…) – abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Tylko Krew Chrystusa ma zbawczy skutek, tylko ona oczyszcza z grzechów. We wspomnianym liście czytamy: „krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. (…) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.

W Liście do Rzymian pisze Apostoł Narodów, że dostępujemy „usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 24-25).

Jasne jest więc, że zbawienie dokonało się za pomocą ofiary Chrystusowej, przez przelanie Krwi Zbawiciela. Ale w jaki sposób możemy my, ludzie żyjący dwa tysiące lat później, mieć dostęp do tej Krwi, do tej Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa? Odpowiedź jest bardzo prosta: dzięki Ofierze Mszy świętej!

Stąd wniosek dla nas: musimy pogłębiać naszą wiedzę na temat Mszy św. Ona jest przecież sercem naszej wiary. Musimy znać przynajmniej w ogólnym zarysie strukturę Mszy św., wiedzieć w jakiej części Mszy św. się właśnie znajdujemy, starać się poznać znaczenie obrzędów, poznawać modlitwy, które odmawia się w czasie odnowienia Ofiary Chrystusa Pana; ale przede wszystkim i szczególnie musimy - nie tylko powinniśmy ale naprawdę musimy - poznać istotę Mszy św., czyli wiedzieć czym jest Ofiara Mszy św.

Aby zrozumieć czym jest Msza św. trzeba najpierw pojąć Ofiarę Chrystusa Pana na Kalwarii. Musimy pamiętać kim jest ten, kto dokonał tej ofiary; co zostało ofiarowane i w jakiej intencji, w jakim celu ta ofiara się dokonała.

Kto złożył tę ofiarę? Ofiarującym jest Bóg-Człowiek Jezus Chrystus. Dzięki temu, że Chrystus jest Bogiem, każdy Jego czyn, ma nieskończoną wartość w oczach Boga Ojca. Wielkość czynu zależy bowiem również od tego, kto go dokonuje. Człowieczeństwo naszego Pana, dzięki unii hipostatycznej, jest połączone z drugą Osobą Boską, jest więc człowieczeństwem Boga. Dlatego może dokonać dzieła zbawienia.

A co zostało ofiarowane na ołtarzu krzyża? Nic innego jak Ciało i Krew wcielonego Syna Bożego. Dlatego św. Paweł, w liście, który przytaczaliśmy wyżej, wkłada takie słowa w usta Zbawiciela: „Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało”. Czyż możemy wyobrazić sobie większy, wspanialszy dar niż życie Syna Bożego, Ciało i ​​ Krew Syna, o którym Bóg Ojciec mówi: „ten jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem”?

A w jakim celu Chrystus Pan ofiarował Bogu swoje Ciało i Krew? Odpowiedź ponownie znajdziemy w Liście do Żydów: „całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.  Wtedy rzekłem: Oto idę abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Celem Ofiary Zbawiciela było spełnienie woli Bożej. ​​ Ona domaga się przede wszystkim tego, aby wymazać grzechy, które obrażają Stwórcę wszechrzeczy, aby zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej, dzięki czemu Niebo na nowo mogło zostać otwarte.

Co ma Msza św. wspólnego ze śmiercią naszego Pana na Krzyżu? Bardzo wiele! Co do istoty jest to, to samo. Jak nas naucza Sobór Trydencki w nieomylnym Magisterium, że we Mszy św. i na Kalwarii jest ten sam Chrystus, który dokonuje ofiary; ta sama żertwa oraz ten sam cel. Sobór ten w dekrecie o Mszy św. naucza: „w Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy św., jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża «ofiarował samego siebie» (Hbr 9, 27) w sposób krwawy”. W następnym rozdziale dekretu naucza podobnie: „Jedna przecież i ta sama jest Hostia [żertwa], jeden i ten sam poprzez posługę kapłanów składający ofiarę, który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu, tylko sposób ofiarowania jest inny”.

Jest to dogmatem naszej wiary, że Msza św. jest bezkrwawym odnowieniem – uobecnieniem Ofiary Zbawiciela złożonej w Wielki Piątek. Inaczej mówiąc Ofiara na krzyżu i Ofiara Mszy św. to jedno i to samo - co do ofiarującego, co do żertwy i co do celu. Różnica między nimi jest tylko w sposobie ofiarowania.

Drodzy Wierni, korzystajmy ze Mszy św. tak często i tak gorliwie jak tylko jest to możliwe. Dzięki niej mamy przystęp do Krwi Baranka, który gładzi grzechy świata.

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

 

AKTUALNOŚCI

* ​​ * ​​ *

Spotkanie integracyjne wiernych oraz konferencja duchowa

Kolejny wykład z teologii duchowości odbędzie się w przeoracie w Gdyni w sobotę 21 lipca podczas spotkania integracyjnego wiernych. Wykład wygłoszony będzie podczas Mszy św.

Oto program:

 ​​​​ 830 ​​    Różaniec oraz możliwość spowiedzi

 ​​​​ 900   Msza święta wykład w miejscu kazania

po Mszy św.   wystawienie Najświętszego Sakramentu

po wystawieniu ​​   wspólny posiłek

 

* ​​ * ​​ *

 

Piątkowa abstynencja od mięsa

Często wierni pytają, które święta znoszą abstynencje od potraw mięsnych w piątek. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, nie jest istotna klasa święta, lecz to czy święto jest nakazane, czyli inaczej mówiąc, czy jest obowiązek uczestniczenia we Mszy św. pod grzechem ciężkim. Te święta i tylko te znoszą ten przepis. W innych przypadkach potrzebna jest dyspensa. Taka jest tradycyjna dyscyplina w tej kwestii. W Polsce świętami nakazanymi oprócz niedziel są:

 

  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)

  • Objawienie Pańskie (6 stycznia)

  • Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

  • Wszystkich Świętych (1 listopada)

  • Boże Narodzenie (25 grudnia)

 

Również święta nakazane w Kościele powszechnym zwalniają od abstynencji piątkowej (NIE MA JEDNAK OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W TE DNI WE MSZY ŚW, GDYŻ NIE SĄ TO DNI WOLNE OD PRACY). Oprócz wyżej wymienionych są to:

 

 

KALENDARZ

LITURGICZNY

na lipiec A.D. 2018

 

1 niedz.

Uroczystość Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa, 1 kl., wsp. 6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

2 ​​ pn.

 

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. śś. Processa i Martyniana, Męczenników

3 ​​ wt.

 

P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ottona, Biskupa i Wyznawcy, Głównego Patrona Pomorza, 1 kl.

4 ​​ śr.

 

P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl.

5 ​​ czw.

 

Św. Antoniego Marii Zaccaria, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

6 ​​ pt.

 

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

7 ​​ sob.

 

Śś. Cyryla i Metodego, Biskupów i Wyznawców, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

8 niedz.

7. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

9 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl.

10 ​​ wt.

Siedmiu Braci Męczenników, śś. Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic, 3 kl.

11 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Piusa I, Papieża i Męczennika

12 ​​ czw.

Św. Jana Gwalberta, Opata, 3 kl., wsp. śś. Nabora i Feliksa, Męczenników

13 ​​ pt.

P.P. Śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, Wyznawców, 3 kl.

14 ​​ sob.

 

Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

15 niedz.

8. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

16 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu

17 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Aleksego, Wyznawcy

18 ​​ śr.

 

P.P. Bł. Szymona z Lipnicy, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Kamila de Lellis, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Symforozy i Siedmiu Jej Synów, Męczenników

19 ​​ czw.

Św. Wincentego a Paulo, Wyznawcy, 3 kl.

20 ​​ pt.

 

P.P. Bł. Czesława, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Hieronima Emiliani, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy

21 ​​ sob.

Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Praksedy, Dziewicy

22 niedz.

9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

23 ​​ pn.

Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Liboriusza, Biskupa i Wyznawcy

24 ​​ wt.

 

P.P. Św. Kingi, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy

25 ​​ śr.

Św. Jakuba, Apostoła, 2 kl., wsp. św. Krzysztofa, Męczennika

26 ​​ czw.

Św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

27 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Pantaleona, Męczennika

28 ​​ sob.

Śś. Nazariusza i Celsa, Męczenników, Wiktora I, Papieża i Męczennika oraz Innocentego I, Papieża i Wyznawcy, 3 kl.

29 niedz.

10. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

30 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Abdona i Sennena, Męczenników

31 ​​ wt.

Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy, 3 kl.

 

Porządek ​​ Mszy św.

GDYNIA  

niedziela:  Różaniec   9.00

    Godzinki   9.30

    możliwość spowiedzi9.00 – 9.50

    Msza św.   10.00

    

Porządek Mszy św. na kolejne tygodnie w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

- na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

- na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

 

 

OLSZTYN

niedziela:

    Różaniec   16.30

    możliwość spowiedzi16.20 – 16.50

    Msza św.   17.00

 

    

 

https://gdynia.fsspx.pl

https://www.facebook.com/FSSPXGdynia