Oświadczenie bpa J. Jezierskiego i Sprostowanie ks. Karola Stehlina

Jacek Jezierski, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej, Oświadczenie o działalności Bractwa w Olsztynie

 

„Posłaniec Warmiński” w: „Gość Niedzielny”, 18.09.2011

 

W ostatnich miesiącach w Olsztynie i sąsiednich miastach za pomocą ulotek i plakatów dokonuje się promocja kapłańskiego Bractwa św. Piusa X.

Stowarzyszeniu początek dał arcybiskup Marcel Lefebvre (1905-1991). Jest ono w konflikcie ze Stolicą Apostolską i okazuje nieposłuszeństwo w sprawach ważnych wobec prawa Kościoła. Bractwo odrzuca nauczanie Soboru Watykańskiego II. Nie uznaje ostatnich papieży: bł. Jana XXIII, Pawia VI, bł. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Uważa, że sprowadzili oni Kościół na błędne drogi. Lefebryści negują dialog ekumeniczny Kościoła i są przeciwni otwarciu się Kościoła na współczesny świat i szukaniu w nim dobra. Mimo to papież Benedykt XVI wykazuje daleko idącą cierpliwość wobec Bractwa i szuka możliwości porozumienia z nim. Zwolennicy M. Lefebvra są sprawcami nowego, współczesnego podziału (schizmy) w Kościele. Dlatego też katolicy nie powinni ich wspierać, promować i uczestniczyć w kulcie z nimi. Trzeba jednak modlić się za członków i zwolenników Bractwa, aby odkryli nauczycielski i pasterski autorytet ostatniego Soboru i Biskupów Rzymu.

 

Fragmenty odezwy „O dystans wobec bractwa kapłańskiego”

 

Ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa Św. Piusa X w Polsce, Sprostowanie do oświadczenia bpa J. Jezierskiego

 

Ks. Karol Stehlin

Przeorat Św. Piusa X, ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa

 

Olsztyn, 15 października 2011

 

Ks. Piotr Skarga

Redaktor Naczelny „Posłańca Warmińskiego”

ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn

 

Czcigodny Księże!

 

W dodatku „Posłańca Warmińskiego” do tygodnika „Gość Niedzielny” z 18 września opublikowane zostały fragmenty odezwy ks. biskupa Jacka Jezierskiego zatytułowanej „O dystans wobec bractwa kapłańskiego”, w której zawarte zostały nieprawdziwe informacje dotyczące Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Powołując się na art. 31 ustawy Prawo prasowe prosimy o zamieszczenie na łamach „Posłańca Warmińskiego” niniejszego sprostowania.

 

Członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, stowarzyszenia założonego na prawie diecezjalnym w Szwajcarii w 1970 r., uznają prawomocność wyboru i władzę wszystkich papieży, również Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Nie istnieje żaden udokumentowany fakt, żadna publikacja Bractwa, z której można by wyciągnąć wniosek o nieuznawaniu któregokolwiek z papieży. Przeciwnie, Bractwo niezmiennie stoi na stanowisku obrony urzędu Wikariusza Chrystusa przed próbami zakwestionowania jego władzy, która pochodzi od samego Chrystusa.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie jest sprawcą schizmy w Kościele. Nie ma żadnego dowodu na to, by móc oskarżyć kogokolwiek z członków Bractwa, w tym samego założyciela, abp. Marcelego Lefebvre’a, o spowodowanie formalnego rozłamu w Kościele – a tym jest schizma. Jej definicja jest jasna – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu czy utrzymywania jedności z jego podwładnymi.

W odezwie „O dystans wobec bractwa kapłańskiego” pojawiła się natomiast niejasna sugestia, że członkowie Bractwa są autorami schizmy. („Zwolennicy M. Lefebvra [sic! pisownia oryginalna] są sprawcami nowego, współczesnego podziału (schizmy) w Kościele”).

Przeciwnie, w publikacjach Bractwa można spotkać wiele rzeczowych argumentów na temat niebezpieczeństwa ze strony grup prawdziwie schizmatyckich – np. Cerkwi prawosławnej czy sekt protestanckich.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie jest w konflikcie ze Stolicą Apostolską. Z Urzędem Piotrowym prowadzone były przez ostatnie dwa lata rozmowy, których celem było wyjaśnienie kwestii doktrynalnych. Wcześniej już dwukrotnie oferowano Bractwu rozwiązanie jego niejasnej sytuacji kanonicznej, jednak Bractwo odkłada tę kwestię do czasu wyjaśnienia przez Stolicę Apostolską wszelkich wątpliwości dotyczących m.in. interpretacji dokumentów II Soboru Watykańskiego.

O charakterze tych rozmów i serdecznej atmosferze, w jakiej przebiegały, mówił 6 września br. sekretarz watykańskiej komisji Ecclesia Dei, ks. Guido Pozzo. Trudno prowadzić rozmowy na najwyższym szczeblu przez dwa lata i jednocześnie „być w konflikcie”. To oczywista sprzeczność.

Stwierdzenie ks. bp. Jacka Jezierskiego, iż „…(Bractwo) okazuje nieposłuszeństwo w sprawach ważnych wobec prawa Kościoła”, jest ogólnikowym, nieudokumentowanym i krzywdzącym zarzutem wobec Bractwa. Podobnie jak pozostałe zarzuty, godzi w dobre imię biskupów i kapłanów Bractwa, publicznie ich zniesławia i kształtuje nieprawdziwy obraz Bractwa Św. Piusa X wśród czytelników „Posłańca Warmińskiego”.

 

W związku z wprowadzeniem w błąd opinii publicznej przez autora odezwy „O dystans wobec bractwa kapłańskiego”, ks. bp. Jacka Jezierskiego, prosimy o zamieszczenie niniejszego sprostowania na łamach redagowanego przez Księdza czasopisma.

 

Z poważaniem

ks. Karol Stehlin