Rozmyślanie na uroczystość Wszystkich Świętych

(1 listopada)

„Radujmy się wszyscy w Panu obchodząc dzień święta ku czci wszystkich świętych, z uroczystości których radują się Aniołowie i wielbią wespół Syna Bożego” (Introit).

Uroczystość Wszystkich Świętych dniem wielkiej radości
I. gdyż daje nam silną nadzieję osiągnięcia nieba,
II. i ukazuje nam wielu pośredników u Boga.

I. Radujmy się! – takie jest pierwsze słowo Kościoła w dzisiejszej Mszy świętej. Aby nas zachęcić do wytrwałości w pracy, do mężnego pokonywania przeciwności życiowych i do uświęcania się, roztacza przed nami widok nieba z nieprzeliczoną rzeszą Świętych, którzy się tam dostali po tych samych trudach, pracach, cierpieniach, jakie my obecnie ponosimy. Byli oni ludźmi tak samo ułomnymi jak i my, tak samo skłonnymi do grzechu, a jednak pokonali świat, ciało, zakusy piekła, przezwyciężyli pociąg do złego i dostali się do nieba.
Wprawdzie nie jest w mocy wyłącznie ludzkiej przezwyciężyć wszystkie doczesne przeciwności i dostać się do nieba, ale dlatego też zaznaczyć trzeba, iż w Świętych triumfuje nie moc ludzka, lecz wszechmoc Boża i łaska Jezusa Chrystusa. Chwała Świętych w niebie to uczestnictwo w chwale Jezusa Chrystusa, który jest „pierworodnym pośród wszystkich braci”. W Świętych triumfuje łaska Jezusa Chrystusa. Oddając przeto dzisiaj część Świętym, czcimy nie samych tylko Świętych, lecz przede wszystkim samego Chrystusa, którego łaska okazała się w nich nader skuteczna i owocna.
Prawdy te winny wzbudzić w nas silną nadzieję osiągnięcia nieba. Strzeżmy się polegania tylko na sobie. Wszystko zależy od łaski Chrystusa a najbardziej osiągnięcie nieba. Chrystus nam jej nie odmawia. Dając nam jakakolwiek łaskę udziela nam już tym samym zadatku nieba. Dotychczas już tak wiele łask Jego dostąpiliśmy. Ufajmy Jego miłości, że i niebo otrzymamy przez Jego łaskę. Dla nas stworzył Ojciec niebo, dla nas je Syn otworzył, dla nieba nas Duch Święty uświęca. Święty Paweł poleca nam, abyśmy tą myślą „krzepli się, my którzyśmy pospieszyli uchwycić daną nam nadzieję i trzymamy się jej jako bezpiecznej i pewnej kotwicy duszy naszej przenikającej aż poza zasłonę, dokąd przodując nam wstąpił Jezus” (Hbr 6, 18–20).

II. Dla pomnożenia pociechy i do umocnienia nadziei nieba służy nam także prawda, że w Świętych mamy pośredników, którzy chętnie spieszą nam z pomocą, gdy ich czcimy z pokorą i wzywamy nabożnie. Wprawdzie jest tylko jeden Pośrednik, jak podkreśla w swych listach święty Paweł. Ale nie stoi z tym w sprzeczności, że i Święci w ścisłej zależności od Chrystusa jako głównego Pośrednika i wespół z Nim za nami się wstawiają. Chrystus, Król wszystkich Świętych, ofiaruje za nas swemu Ojcu niebieskiemu nieskończone swoje zasługi i okazuje Mu swe rany, aby wyjednać miłosierdzie. Królowa Świętych, razem z Boskim swym Synem wstawia się, aby jako Współodkupicielka wyprosić nam potrzebne łaski. Święci zaś okazując swe zasługi, prace, cnoty, cierpienia, modlą się o twe zbawienie, abyś się dostał do nich szczęśliwie. Okazali się oni wiernymi przyjaciółmi Boga na ziemi, dlatego wiele mogą teraz w niebie uprosić. Uczcili zwłaszcza Jezusa, wsławili Maryję, toteż Bóg uważa się niejako zobowiązanym wobec nich. Święci wreszcie miłują nas najczystszą miłością, dlatego życzą nam nieba i wspomagają nas wszelkimi sposobami, a przede wszystkim wyjednując łaski, byśmy szczęście wieczne osiągnęli.

Modlitwa:
O, mój Boże, jak wielką jest dobroć Twoja, że dałeś mi pocieszającą nadzieję, iż będę kiedyś współtowarzyszem wszystkich Świętych i zachęcasz mnie do radowania się już teraz wielkością niebieskiej nagrody! Daj mi, abym czego się spodziewam, to też osiągnął szczęśliwie. Ze wszystkimi Świętymi upadam przed tronem Twojego miłosierdzia i z nimi wielbiąc Cię wołam: „Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen” (Ap 7,12).

(Z tomu O. Jerzego od św. Józefa pt. Chleb powszedni. Rozważania na wszystkie dni roku kościelnego, Kraków, 1959)