Ks. K. Stehlin, list do abpa Sławoja Leszka Głódzia, 9.06.2008

Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Gdański Ks. Sławoj Leszek Głodź

Gdańsk – Oliwa

Gdynia, dnia 9 czerwca 2008 A.D.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie!

Przede wszystkim uprzejmie proszę o przyjęcie wyrazów naszej radości z powodu objęcia przez Ekscelencję godności i urzędu Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Życzymy Ekscelencji by Jego rządy stały się dla Archidiecezji Gdańskiej czasem wielkiego odrodzenia duchowego i czasem owocnej kontynuacji tego dzieła, jakie na Pomorzu Wschodnim tysiąc lat temu zapoczątkował św. Wojciech. Będziemy się gorliwie modlić, aby Ekscelencja mógł kierować powierzoną sobie Archidiecezją zgodnie z Wolą Bożą, tak aby wszystko służyło jak największej chwale Bożej i zbawieniu jak największej ilości dusz.

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, którego mam zaszczyt być w Polsce przełożonym, posiadało w latach 1995–2007 na terenie Trójmiasta (w różnych miejscach) tymczasową kaplicę. W końcu 2007 r. otworzyliśmy w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 11 mały kościół pw. Niepokalanego Serca N.M.P. Świątynia ta została konsekrowana w dniu 13 października 2007 r. przez J.E. Ks. Bpa Bernarda Fellay, przełożonego generalnego naszego Bractwa. Zarówno budowa kościoła jak i uroczystość jego konsekracji (również wcześniejsze funkcjonowanie kaplicy) były odpowiedzią na usilne prośby wiernych rzymskokatolickich, którzy znaleźli się w stanie wyższej konieczności duchowej. W swoich parafiach nie znaleźli tych skarbów jakie Kościół w swym skarbcu ma. Nie znaleźli przede wszystkim Mszy świętej wszechczasów odprawianej w rycie trydenckim, nie znaleźli sakramentów sprawowanych wedle tradycyjnych rytów, a także nie znaleźli nauki Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w jej integralnej, nie z deformowanej przez modernizm postaci. Dlatego ci wierni, nie chcąc narażać swojej wiary katolickiej na jakikolwiek uszczerbek oraz nie chcąc zrezygnować z przyjmowania w sposób właściwy potrzebnych środków zbawienia, zwrócili się do naszego Bractwa z prośbą o objęcie ich opieką duszpasterską. Kapłani naszego Bractwa musieli na tę prośbę odpowiedzieć pozytywnie, na miarę oczywiście swoich skromnych sił i możliwości. Bractwo Kapłańskie Sw. Piusa X, zarówno w Archidiecezji Gdańskiej, jak i w wielu innych diecezjach na całym świecie, działa więc na zasadzie jurysdykcji zastępczej, której dotyczy i którą umożliwia treść kanonu 144 KPK.

Jedynym powodem naszej obecności na terenie Archidiecezji Gdańskiej jest troska o realizację celu, dla którego Chrystus Pan założył swój Kościół, to znaczy troska o zbawienie dusz, które pozostawione bez opieki znalazłyby się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Mamy obowiązek do realizacji tego celu się przyczynić. Dlatego nie mogliśmy próśb wiernych pozostawić bez należytej odpowiedzi.

Jesteśmy wobec Ekscelencji pełni życzliwego, synowskiego oddania. Jednym z wyrazów naszej postawy jest mój list do wiernych zamieszczony w naszym „Biuletynie Informacyjnym” (nr 6 z maja 2008 r.), który dołączam.

O ile tylko Ekscelencja wyrazi chęć i uzna taką potrzebę, to jestem w każdej chwili gotowy prosić Go o audiencję by ewentualnie udzielić dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących naszego apostolatu.

W Chrystusie Panu i Niepokalanej, z wyrazami głębokiego uszanowania

Ks. Karol Stehlin