„Dziennik Bałtycki”, list do ks. K. Stehlina, 22.01.2008

Polska Dziennik Bałtycki

REDAKCJA

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Gdańsk, 22 stycznia 2008 r.

Ks. Karl Stehlin

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

ul. Garncarska 32,

04-886 WARSZAWA,

dotyczy: pisma nadesłanego do redakcji „POLSKI Dziennika Bałtyckiego”, a dot. publikacji z dnia 15 stycznia 2008 r. „Odłączeni od Kościoła zapraszają do kościoła”.

Po dokładnej analizie przesłanego do redakcji pisma, mimo przepełniającej mnie dobrej woli, zmuszony jestem jednoznacznie odmówić publikacji jakiegokolwiek oświadczenia lub listu. Swoją decyzję opieram na art. 33.1 pkt 1) Ustawy Prawo Prasowe.

UZASADNIENIE

Zarzuty dotyczące nierzetelności autorki publikacji oraz redakcji uważam za absolutnie chybione, albowiem nie można publikacji z dn. 15 stycznia 2008 r. wyrywać z szerszego kontekstu pisania o Bractwie św. Piusa X. Uzupełnieniem publikacji dot. listu Arcybiskupa do wiernych (nie zaś samego Bractwa) z 15 stycznia, była – jak zauważono słusznie w przesłanym do redakcji liście – publikacja z 16 stycznia 2008 r. Przedstawiono w niej szeroko kontekst działania Bractwa, oraz jego stanowisko w dyspucie z Abp Tadeuszem Gocłowskim. Jednocześnie Bractwo, jako wnioskodawca sprostowania lub odpowiedzi, nie udowodniło, ani nie uprawdopodobniło, iż podane przez „POLSKĘ Dziennik Bałtycki” informacje są nieprawdziwe lub nieścisłe. Kwestia odłączenia lub pozostawania w Kościele powszechnym jest natomiast złożonym problemem kanonicznym, na który istnieją różne spojrzenia i wiążą się różnorodne opinie. Zostały one dogłębnie przedstawione w publikacji w dn. 16 stycznia 2008 r. i nie podlegają sprostowaniu jako należące do sfery subiektywnej.

W tej sytuacji uznaję, iż „POLSKA Dziennik Bałtycki” dochował należytej, a nawet szczególnej staranności w relacjonowaniu sporu dotyczącego Waszego Bractwa.

Jednocześnie pragnę też zauważyć, iż nie widzę możliwości wydrukowania listu Bractwa do Abp. Tadeusza Gocłowskiego, na zasadach innych niż przewidziane dla sprostowania lub odpowiedzi. Jest on w mojej opinii elementem wzajemnej dyskusji między Bractwem a Kurią, w którego szczegóły nie będziemy wnikać.

Redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego

Maciej Wośko