Dekret Kongregacji Soboru z 12 stycznia 1930 r.

(…) 1. Kapłani parafialni mają zarządzić, by ubiory kobiece odpowiadały zasadom skromności, a ich ozdoby strzegły moralności. Mają być jak rodzice upominający swoje córki, by nie nosiły nieprzyzwoitych strojów.

2. Rodzice świadomi swojej wielkiej odpowiedzialności wychowawców, zwłaszcza w tym, co dotyczy religii i moralności ich potomstwa, powinni gorliwie wpajać w ich dusze, słowem i przykładem, umiłowanie cnót skromności i czystości. W ten sposób rodziny powinny naśladować przykład Świętej Rodziny, muszą rządzić się w taki sposób aby wszyscy ich członkowie, wychowujący się w murach domu, znaleźli powód i zachętę do umiłowania i zachowania skromności.

3. Niech rodzice nigdy nie pozwalają swoim córkom ubierać nieprzyzwoitych strojów. (…)

5. Przełożonym i nauczycielom nie wolno przyjmować w swoich kolegiach i szkołach nieskromnie ubranych dziewcząt, nie powinni robić wyjątków nawet w stosunku do matek uczniów.

6. Zakonnice, zgodnie z listem Świętej Kongregacji ds. Duchowieństwa z 23 sierpnia 1928 roku, nie mogą przyjmować do swoich kolegiów, szkół, oratoriów i do ośrodków rekolekcyjnych, a jeśli już zostały przyjęte – tolerować, dziewcząt nie ubierających się zgodnie z zasadami chrześcijańskiej skromności; ponadto powinno się dołożyć wszelkich starań, aby zakorzenić w sercach wychowanków umiłowanie świętej cnoty czystości. (…)

9. Dziewczęta i kobiety ubrane nieskromnie mają być pozbawione Komunii świętej (…) ponadto, jeśli zgorszenie jest znaczne, można im zabronić wstępu do kościoła.

 

† Donato kard. Sbarett

Prefekt Kongregacji Soboru

Rzym, 12 stycznia 1930 r.

 

Rodzina Katolicka, nr 7 (przy ZW 38), s. XVIII [1/2001 (38)]