Odpowiedź ks. K. Stehlina

„Zawsze Wierni” nr 26, 01–02.1999 s. 6

Warszawa, 16 grudnia 1998 r.
ks. Karl Stehlin
Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X
(adres do korespondencji)
Przeorat św. Piusa X
Garncarska 32
04-886 Warszawa

J.E. bp Bogdan Wojtuś
Wikariusz Generalny
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Sprawa: prawo używania określenia „Rzymsko-Katolicki”
Wasz znak: 5235/98/1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie dziękuję za list (wezwanie) Waszej Ekscelencji, przesłane na adres kaplicy Bractwa w Bydgoszczy, jakkolwiek przyznaję, iż jego treść przyjąłem z niedowierzaniem. Dlatego niniejszym śpieszę rozwiać wszelkie wątpliwości, a gdyby moje wyjaśnienia okazały się niewystarczające, usilnie proszę o osobistą audiencję w dowolnym terminie, podczas której chętnie ustosunkuję się do wszelkich w tej kwestii niejasności.
Przede wszystkim pragnę jasno i zdecydowanie podkreślić, iż wbrew opiniom implikowanym niewiedzą lub złą wolą, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X od początku było i jest częścią Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dlatego ma ono nie tylko prawo, ale i obowiązek używania wyróżnika „Rzymsko-Katolicki”. Pomijając całą złożoną argumentację prawniczą, świadczącą na rzecz tego faktu, pozwolę sobie tylko zacytować fragment listu kard. Eduarda Cassidy, prefekta Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, z dnia 3 maja 1994 r.: „Sytuacja członków tego Bractwa jest wewnętrzną sprawą Kościoła Katolickiego. Bractwo nie jest innym Kościołem lub związkiem wyznaniowym”. Wobec powyższego, opinia wyrażona nt. Bractwa w komunikacie Episkopatu, która nawet nie odwołuje się do jakiegokolwiek dokumentu lub podstawy prawnej, nie może być ani miarodajna, ani wiążąca.
Nie ma zatem podstaw do zastosowania się do „wezwania” do odstąpienia od używania określenia „Rzymsko-Katolicki”. Nie widzimy także związku pomiędzy art. 35 cytowanej Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, a przedstawionym wezwaniem. Niemniej jednak, potwierdzenie prawa do używania określenia „Rzymsko-Katolicki” wydaje się naglące, tym bardziej, iż w najbliższym czasie zamierzamy odpowiedzieć na wezwania wiernych do otwarcia nowych kaplic, a nie chcielibyśmy, aby na skutek zaniedbania lub błędnego rozeznania w sumieniach wiernych był wzbudzany nieuzasadniony niepokój.

Łączę bożonarodzeniowe życzenia
wszelkich łask Bożych
i zapewniam o modlitwie
ks. Karl Stehlin
Przełożony Bractwa Św. Piusa X w Polsce