List Kurii metropolitalnej w Gnieźnie

„Zawsze Wierni” nr 26, 01–02.1999 s. 6

KURIA METROPOLITALNA W GNIEŹNIE
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel. 0-61/4262102, fax 0-61/4262105, e-mail: kuriagni@gniezno.opoka.org.pl
L. dz. 5235/98/1 Gniezno, dnia 4 grudnia 1998 r.

Do Bractwa Św. Piusa X
w Bydgoszczy
ul. Jesienna 17
Bydgoszcz

Wezwanie
do dobrowolnego odstąpienia od używania w nazwie Bractwa określenia „Rzymsko – Katolicka”.

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie z dezaprobatą powzięła wiadomość, iż Bractwo Św. Piusa X używa w nazwie wyróżnika „Rzymsko – Katolicka”. Na frontonie budynku przy ul. Jesiennej 17 w Bydgoszczy umieszczona została nazwa: „Kaplica Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Św. Jana Vianney Bractwa Kapłańskiego im. Św Piusa X ul Jesienna 17 Bydgoszcz” Wynika z tego jednoznacznie, iż Bractwo używa dla swego określenia wyróżnika „Rzymsko – Katolicka”.
„Bractwo Św. Piusa X” – jak przypomniano o tym w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 listopada 1998 r. – „utworzyło struktury zostające poza Kościołem Katolickim” a członkowie Bractwa stali się „grupą schizmatycką, czyli oderwaną od jednego Kościoła Katolickiego, a zatem nie mają również prawa używać określenia „katolicki” w podejmowanych przez siebie działaniach”.
Pomijając ważną okoliczność, że Bractwo nie figuruje nie rejestrze kościołów i związków wyznaniowych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to działania Bractwa w sferze używania w nazwie wyróżnika „Rzymsko – Katolicka” stanowią naruszenie prawa wiążące się z odpowiedzialnością cywilną i karną.
Otóż ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego … (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) w rozdziale 5 – tym w sposób jednoznaczny określa zasady powoływania i funkcjonowania organizacji katolickich w Polsce.
Art. 35 ustawy exspresiss verbis wręcz stanowi, że organizacja mieniąca się katolicką może być założona wyłącznie za aprobatą władzy kościelnej i funkcjonować pod opieką duchową kapelana lub asystenta kościelnego.
Ponieważ Bractwo formalno – prawnych warunków nie spełnia, oczekujemy przeto na zaniechanie dalszego używania wyróżnika „Rzymsko – Katolicka”, przy czym w ciągu 7. dni od daty otrzymania niniejszego pisma, winny zostać usunięte wszelkie ślady sugerujące związek Bractwa z Kościołem Rzymsko – Katolickim a wszystko w celu uniknięcia zbędnej drogi sądowej.

Bp Bogdan Wojtuś
Wikariusz Generalny

Ks. Krzysztof Wętkowski
Kanclerz Kurii