Komunikat Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Bractwa Św. Piusa X, 27.11.1998

W ostatnim okresie docierają z różnych stron Polski sygnały o wzmożonej działalności „Bractwa Św. Piusa X”. Choć jest to grupa w Polsce liczbowo niewielka, otworzyła ona w niektórych miejscowościach swoje kaplice, rozsyła po parafiach i do seminariów duchownych swoje materiały propagandowe, jest bardzo aktywna na stronach internetu, jej przedstawiciele zaś nierzadko w swych wypowiedziach atakują Kościół rzymskokatolicki i członków Episkopatu Polski. Tego rodzaju działania mogą wywoływać zamęt w sercach i umysłach niektórych wiernych. Dlatego kierowani pasterską troską i duchową czujnością chcemy ostrzec ludzi wierzących przed działalnością tego Bractwa.

Pragniemy przypomnieć, że „Bractwo Św. Piusa X” utworzyło struktury zostające poza Kościołem katolickim. Grupa księży i wiernych „Bractwa Św. Piusa X” odrzuciła uchwały Soboru Watykańskiego II, które tak intensywnie wprowadza w życie Jan Paweł II. Grupa ta odrzuciła też posoborowe prawodawstwo Kościoła i nie uznaje władzy papieża w Kościele katolickim. Mimo starań Stolicy Apostolskiej, członkowie „Bractwa Św. Piusa X” na czele z nieżyjącym już arcybiskupem Lefebvrem zerwali w roku 1988 więź jedności z Ojcem Świętym, Biskupem Rzymu i Następcą św. Piotra. W ten sposób stali się oni grupą schizmatycką, czyli oderwaną od jednego Kościoła katolickiego, a zatem nie mają również prawa używać określenia „katolicki” w podejmowanych przez siebie działaniach. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przynależność katolika do grupy schizmatyckiej pociąga za sobą karę ekskomuniki (por. kan. 1364 paragraf 1), a więc wyłączenia ze wspólnoty wierzących. Informujemy jednoczenie, że kapłani należący do „Bractwa Św. Piusa X” nie posiadają zgody kompetentnych władz Kościoła Katolickiego na wypełnianie swej posługi, przez co narażają na konflikt sumienia ludzi nie mających właściwego rozeznania sytuacji.

Mamy nadzieję, że członkowie Bractwa zrozumieją swój błąd i naprawią go przez powrót do jedności z Kościołem, zaprzestając zarazem poczynań budzących niepokój i wywołujących zamieszanie w umysłach wiernych. Ufamy, że słowa tego komunikatu zachęcą ludzi wierzących do jeszcze większej troski i modlitwy za Kościół w duchu wspólnej odpowiedzialności za jedność mistycznego Ciała Chrystusowego.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

zgromadzeni na 297 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Jasna Góra, 27 listopada 1998 r.

Zawsze Wierni, nr 25, 11-12.1998, s. 10.