Abp Marcel Lefebvre, Kazanie wygłoszone 10.07.1988 w Eguelshardt (Alzacja) we Francji

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Moi Drodzy Bracia!
Nasz Pan ostrzega nas przed złymi pasterzami: „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi.” Strzeżcie się przed nimi! Ale jak będziecie ich mogli poznać? Pan powiedział: „Po owocach ich poznacie.” Dalej mówi On: „Nic może drzewo dobre rodzić owoców złych, ani drzewo złe rodzić owoców dobrych” (Mt 7, 15-18).
Dzisiejsza Ewangelia zawiera to, co właśnie przeżywamy. Co czyni naszą służbę z pewnością niewygodną, będzie się ją kwestionować i jej sprzeciwiać pod pretekstem, że nie chcemy się dopasować do gustów współczesności i przemian jakie zaszły w Kościele po Soborze Watykańskim II.
Jest to tak wyraźne, że rzuca się w oczy. Seminaria stoją opuszczone. Księża nic wierzą już w to, kim są. Chcą być jak świeccy i żyć tym duchem sekularyzacji, niczym się nie różniąc od innych ludzi. Jak wiciu z nich porzuciło swoją kapłańską służbę!
Klasztory męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych są sprzedawane. Nie ma więcej powołań. Plebanie są zamykane. Wszędzie ruina. Więc wszędzie złe owoce. A to, ponieważ pasterze nie są dobrymi pasterzami, bo nic wywiązują się ze swoich obowiązków. Pasterze nie chronią Tradycji i skarbów, które Nasz Pan Jezus Chrystus im powierzył.
Oni chcieli za wszelką cenę wynaleźć nowy kościół, ale żadnego nowego kościoła nie można wynaleźć. Kościół jest tym, czym jest i musi pozostać tym, aż do skończenia czasów. Nie zmieni się.
On nie może się zmienić, ponieważ jest założony przez Chrystusa Pana, którym jest Bóg i Bóg się nie zmienia. Dlatego Kościół będzie zawsze i musi zawsze dawać świętą Ofiarę Mszy, Ofiarę Kalwarii odnowioną na ołtarzu. To jest Ofiara Kościoła, to są Sakramenty i to jest nauka Kościoła. Tych rzeczy nic można zmienić bez pełnego zniszczenia naszej Wiary.
Ponieważ my całkowicie sprzeciwiamy się wszystkim tym zmianom, które czynią z nas protestantów i powodują, że tracimy Wiarę, i ponieważ nie chcemy stracić Wiary prześladuje się nas. Tak, to musi być powiedziane: Prześladuje się nas, bo chcemy pozostać katolikami. Dlatego przypina się do nas etykietę schizmatyków i określa się nas jako wyklętych biorąc za podstawę wydarzenia, które dzisiaj przeżywamy, a które są niestety ode mnie niezależne.
Pytamy się jednak, kto nas takim sposobem oskarżył i dlaczego wyklęto nas? Przecież ci, którzy nas ekskomunikowali są już sami od dawna ekskomunikowani! Dlaczego? Ponieważ są modernistami, ponieważ oni sami przesiąknięci modernistycznym duchem powołali do życia kościół, który zgodny jest z duchem epoki.
To jest ów modernizm, który został osądzony przez Św. Piusa X – patrona Bractwa. Ten ostatni święty Papież osądził i wyklął modernistów. Wszyscy przesiąknięci tym duchem są modernistami i są wyklęci przez św. Piusa X. Te przeniknięte modernistycznymi zasadami osoby, które nas ekskomunikowały są przecież same ekskomunikowane przez Papieża Św. Piusa X!
A dlaczego nas ekskomunikowali? – Ponieważ chcemy pozostać katolikami, ponieważ nie chcemy podążać za nimi w tym duchu zniszczenia Kościoła. „Ponieważ nie współdziałacie z nami i nie chcecie przyczyniać się do zniszczenia Kościoła, ekskomunikujemy was.” – Bardzo dobrze, dziękuję! Wolimy być ekskomunikowani. Nie chcemy współdziałać w tym straszliwym dziele, które jest od 20 lat dokonywane w Kościele.
Biskupi z Południowej Ameryki wyjaśnili niedawno przy okazji spotkania, że od 1968 r. 40 do 60 milionów południowoamerykańskich katolików utraciło Wiarę i przeszło do sekt. Tego nie mówimy my, ale to mówią sami biskupi z Południowej Ameryki! Dlaczego ci katolicy stracili Wiarę? Bo wciąż tylko im się powtarzało, że wszystkie religie są równowartościowe. A adwentyści, adepci Sekty Moona, Świadkowie Jehowy i wszystkie te sekty, które się teraz na całym świecie rozprzestrzeniają tak uporczywie zwracają się do zubożałych, opuszczonych przez swoich księży katolików, że przechodzą oni do tych sekt.
To są straszne, przejmujące zgrozą stwierdzenia. Kościół Katolicki zamierza się rozwiązać i zaniknąć. Dobry Bóg zezwolił wam żebyście to zrozumieli, moi kochani bracia, i dokonali wyboru; „Chcę pozostać katolikiem jak moi rodzice, jak moi dziadkowie, jak ci, którzy zbudowali cały ten Kościół Alzacji.” Jesteście katolikami i chcecie mieć prawdziwą świętą Ofiarę Mszy, a nie tylko jakąkolwiek mszę.
Chcemy pozostać zjednoczeni ze wszystkimi świętymi Alzacji, z misjonarzami i kapłanami, którzy w tak wielkiej liczbie przybywali do Alzacji i którzy stanowili dla nas wzór do naśladowania. Mieli po tysiąckroć rację. Nie chcemy, żeby nasze parafie były zamykane albo stawały się miejscami, które nie są już katolickie, gdzie zaprasza się protestantów, gdzie przyjmowani są buddyści i muzułmanie. Jest to tak niemożliwe do wyobrażenia, nieprawdopodobne. Moi kochani przyjaciele staniecie wobec tych trudności. Będą na was nastawać. Będą was prześladować, ponieważ pragniecie pozostać wierni Kościołowi Katolickiemu Wszystkich Czasów, ponieważ chcecie pozostać wierni świętej Ofierze Mszy, Sakramentom i Nauce Kościoła.
Nie jesteście w tym pierwsi. Wszyscy męczennicy tak postępowali. Przelewali swoją krew. Dlaczego? Jedynie pot, aby zachować Wiarę. Byli nieposłuszni autorytetom, które żądały od nich; „Wyrzeczcie się waszej wiary albo zabijemy was.” „Więc dobrze, zabijcie mnie!” I często zabijano w okropny i straszny sposób dzieci, dziewczęta, osoby każdego wieku. Oni raczej przelali swoją krew, aniżeli porzucili Wiarę. Jakże byłoby lekko zapalić trochę kadzidła dla Jowisza, trochę kadzidła dla innego bóstwa, aby pozostać przy życiu. Woleli jednak uchronić Wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i umrzeć dla Niego.
Byli naszymi poprzednikami, naszym przykładem. Od nas nie żąda się podobnych rzeczy, żebyśmy przelewali naszą krew, ale abyśmy narazili naszą reputację, więc w pewien sposób nasze życie w społeczeństwie. Rozdziela się nas, rozrywa, odtrąca od Kościoła, prześladuje w każdy sposób. To jest duchowe męczeństwo. Wytrzymamy to, tak długo jak Pan Bóg zechce, ale zachowamy Wiarę za przykładem męczenników i świętych, którzy nas poprzedzili.
Wyprośmy to przede wszystkim od naszej ukochanej Matki Boskiej, od naszej ukochanej Pani z Fatimy, która ukazała nam całe to zło, które wtargnie do Kościoła, jeżeli świat nie zostanie poświęcony Jej Niepokalanemu Sercu. Znajdujemy się teraz właśnie w takiej sytuacji. Najświętsza Maryja Panna z La Salette przepowiedziała to również: „Rzym utraci Wiarę. Zaćmienie słońca rozciągnie się ponad Rzymem.” Potwierdzamy to z wielkim bólem. Część naszego duchowego męczeństwa stanowi to, że widzimy ten Rzymski Kościół, który tak bardzo kochamy, skołatany, że widzimy postępującą utratę wiary wielu jego członków. Nie możemy pozostać wobec tego obojętni.
Modlimy się, ofiarujemy się, błagamy Najśw. Maryję Pannę, aby przybyła swojemu Kościołowi na ratunek, by zmartwychwstał. Amen.

tłum. Tomasz Niecikowski

Zawsze Wierni, nr 10, 04-05.1996, s. 10.