Bp Bernard Fellay, List Przełożonego Generalnego do wiernych w Polsce

FRATERNITE SACERDOTALE
SAINT PIE X
SCHWANDEGG
CH 4613 MENZINGEN

Drodze Przyjaciele i Dobroczyńcy,
Bractwo św. Piusa X jest religijnym zgromadzeniem założonym przez abp Marcelego Lefebvre’a w diecezji Fryburskiej, w Szwajcarii, erygowanym kanonicznie przez miejscowego biskupa 01.11.1970 r., 25 lat temu. To kapłańskie Bractwo zostało założone jako dzieło Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla obrony i zachowania chrześcijańskich, nadprzyrodzonych skarbów Tradycji katolickiej, przede wszystkim katolickiego kapłaństwa, którego istota jest zaatakowana w nowym rycie mszy, przez który wielu księży utraciło już swoją kapłańską tożsamość.
Odnowienie ofiary Kalwarii na ołtarzu, przez katolickiego kapłana jest pierwszym i głównym źródłem łask, wszelkich duchowych dóbr i błogosławieństw, możliwych do uczynienia i znalezienia na ziemi, jak również pomyślności i pokoju między narodami.
Prawdziwa pomyślność jest ściśle związana z wiernym wypełnianiem praw bożych, uznaniem zwierzchności naszego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko nad Jego umiłowanym Kościołem, ale również nad wszelką społecznością, związkiem i państwem. Tak więc relacja między Kościołem a państwem jest, jak to określił Pius XI, tak głęboka jak między „duszą a ciałem“. Już Ojcowie Kościoła, jak św. Augustyn rozumieli i wyjaśniali te prawdy, przez Kościół nauczane przez całe wieki. Obowiązkiem Kościoła jest przypominać wszystkim wiernym te prawdy, nawet mimo i wbrew dekretowi Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej, który proklamuje neutralność państwa wobec religii. I właśnie to robimy mówiąc o społecznym królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niektóre polityczne ruchy w Polsce, które wydają się kłaść nacisk na takie idee jak neonazizm itd, uważają się za związane z nami poprzez publikowanie prac czy artykułów Bractwa św. Piusa X lub przez mówienie o szczególnych więzach przyjaźni z niektórymi z członków Bractwa. Jednak nie mają ani oni prawa publikowania ani my nie zgadzamy się z ideami niezgodnymi z prawem Boga i Kościoła, a nawet potępionymi przez Kościół.
Chcemy bardzo jasno stwierdzić, że jesteśmy zupełnie niezależni od takich ruchów politycznych, jak również, że bardzo mocno pragniemy zachować całkowitą wolność od jakichkolwiek ruchów społecznych i politycznych. Jest to bowiem dla nas jedyna możliwość zapraszania każdej duszy do nawrócenia oraz służby i miłości swojemu Stwórcy, Zbawcy i Królowi, Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Menzingen, 29 grudnia 1995 roku, w święto Św. Tomasza Becketa

+ Bernard Fellay

Deklaracja księży Bractwa Św. Piusa X działających w Polsce

W związku z listem Przełożonego Generalnego Bractwa do wiernych w Polsce (zob. s. 4-6) stwierdzamy niniejszym:
1. Bractwo nie jest niczym więcej niż wiernym echem magisterium Kościoła, głoszącym powszechne i społeczne Królestwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które oznacza zgodnie z encykliką „Quas Primas” Papieża Piusa XI, podporządkowanie prywatnego i publicznego, społecznego i politycznego życia Przykazaniom Boga i Prawom Świętego Kościoła Katolickiego.
2. Rządzący oraz cała polityka muszą dążyć do obrony jedynej, prawdziwej, katolickiej Wiary jak i prawa naturalnego oraz nadprzyrodzonego, pochodzących od Boga; które działają dla osiągnięcia celu wspólnego wszystkim politykom: dobra wspólnego.
Każdy katolicki polityk musi bronić tych wartości jeśli nie chce zdradzić Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
3. Katolik nie może akceptować systemów społecznych i idei sprzecznych z Wiarą wyrażoną w magisterium Kościoła, lub\i sprzecznych z prawem boskim. Takimi systemami potępionymi przez magisterium są: komunizm (Pius XI „Divini Redemptoris”), socjalizm (Pius IX „Quanta Cura”, Pius XI ,,Quadragesimo Anno”), liberalizm (w rozumieniu ,,Divini Redemptoris” Piusa XI), systemy polityczne masonerii (wszyscy papieże od Piusa VII do Piusa XII), narodowy socjalizm (Pius XI „Mit brennender Sorge”), tyrania (Leon XII „Libertas praestantissimum”)…
4. Rolą Kościoła i jego duchowieństwa jest obrona i nauczanie powyższych zasad, a nie uczestniczenie bezpośrednio w życiu politycznym, ponieważ cele Kościoła (bonum commune supernaturale) nie są tożsame z celami politycznymi (bonum commune naturale). Dlatego też Bractwo Św. Piusa X nie może być bezpośrednio zamieszane w polityczne życie w państwie. Musimy jednak zobowiązać naszych wiernych do postępowania zgodnego z zasadami polityki chrześcijańskiej. Tylko w ten sposób Kościół może „uprawiać politykę”.
5. Protestujmy przeciwko wszelkim próbom łączenia Bractwa Św. Piusa X z programem, publikacjami czy oświadczeniami jakiejkolwiek partii politycznej. Jednakże zachęcamy wszystkich polityków do podporządkowania się Prawdzie i Społecznemu Panowaniu Jezusa Chrystusa, zgodnie z Bożymi Przykazaniami i dla bonum commune ich kraju. Z drugiej jednak strony, ostrzegamy przed wszystkimi systemami, partiami czy ruchami głoszącymi idee potępione przez Kościół.
6. Tym samym, bardzo ostro protestujemy przeciwko nielegalnemu i niezgodnemu z dobrymi zasadami publikowaniu artykułów członków Bractwa Św. Piusa X, bez uzyskania zgody od właściciela praw autorskich. Dotyczy to szczególnie czasopisma „Szczerbiec” związanego z NOP, jednej z partii, do której odnosi się pkt 5.

Jaidhof, 02.01.1996 r., w święto Świętego Imienia Jezus.
Ks. Karl Stehlin, Ks. Werner Boesiger, Ks. Roland de Merode

Zawsze Wierni, nr 9, 02-03.1996, s. 5, 40.