Dzieła Bractwa Św. Piusa X (2)

Nowicjaty Braci

Bracia Bractwa Św. Piusa X to zakonnicy, którzy składają śluby proste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po dwuletniej formacji (postulat i nowicjat) w seminariach, bracia składają uroczystą profesję, a następnie wysyłani są do różnych naszych domów. Ich zadaniem jest pomoc księżom czy to pracując fizycznie, czy to biorąc na siebie część pracy apostolskiej (katechizm, szkoły, zakrystia itp.). Bractwo liczy obecnie ok. 50 braci.

Siostry Bractwa Św. Piusa X

Zgromadzenie Sióstr Bractwa Św. Piusa X zostało założone w 1974 r. przez abpa Lefebvre’a i jego siostrę, matkę Marię Gabrielę dla pomocy i współpracy w działalności apostolskiej księży. Środki, które pozwalają im wcielać ten cel w życie, to w pierwszym rzędzie Najświętsza Ofiara Mszy św. i modlitwa, a szczególnie codzienna godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie apostolat: nauczanie w szkołach podstawowych, katechizm, troska o chorych, opieka nad stowarzyszeniami młodzieży żeńskiej, różnego rodzaju prace domowe i parafialne.

We Francji szczególnie popularny jest katechizm korespondencyjny, którego są pomysłodawczyniami i wydawcami, pomocny szczególnie dla dzieci z rodzin mieszkających daleko od domów Bractwa.

Patronką zgromadzenia jest Matka Boża Boleściwa. Siostry starają się naśladować Najświętszą Maryję Pannę poprzez duchowe uczestnictwo w Ofierze Krzyżowej. Z Maryją i przez Maryję starają się odkryć tajemnicę nieskończonego miłosierdzia Pana Jezusa, które przejawia się na Krzyżu i na ołtarzu.

Na czele zgromadzenia stoi Przełożona Generalna, którą to funkcję pełni obecnie matka Maria Juda, a dom generalny znajduje się w Saint Michel en Brenne, we Francji.

Kandydatki, które nie powinny przekraczać trzydziestu łat, przechodzą formację w nowicjatach. Po trwającym sześć miesięcy postulacie, po którym przyjmują habit, oraz dwuletnim nowicjacie, składają profesję zakonną. Obecnie istnieją cztery nowicjaty, które przyjmują powołania (we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Argentynie). Po profesji zakonnej siostry kierowane są, zawsze w grupach co najmniej po trzy, do domów lub szkół Bractwa, albo też do pracy w krajach misyjnych. Sióstr Bractwa jest obecnie ok. 110.

Oblatki Bractwa

Siostry oblatki (obecnie ok. 50) podlegają bezpośrednio przełożonemu generalnemu Bractwa Św. Piusa X. Po rocznym postulacie i tyleż trwającym okresie nowicjatu, składają przyrzeczenie wierności, które wiąże je z Bractwem, po czym kierowane są, pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach, do pracy w domach Bractwa. Związane luźniejszą regułą niż siostry Bractwa, mogą lepiej poświęcić się takim sprawom jak: prowadzenie korespondencji, kuchni, czy też innych prac domowych.

Domy

Nasze domy można porównać do małych klasztorów, gdzie członkowie Bractwa (księża, bracia i siostry) tworzą ośrodek duchowy, w którym praca o charakterze typowo parafialnym wiąże się z życiem modlitwy i studium. Porównać je można; do małych słońc, promieniujących światłem i prawdą na świat pogrążony w ciemnościach i przyciągających dusze do Jezusa-Hostii w tabernakulum, który jest ośrodkiem życia w domu, Wszystko orientuje się w kierunku kultu Bożego, Mszy św. i modlitwy Kościoła, zgodnie z konstytucjami Bractwa: „Orientować i urzeczywistniać życie kapłańskie w tym, co jest jego najgłębszą racją bytu tzn. w Najświętszej Ofierze Mszy św. a także we wszystkim, co oznacza, co z niej wynika i co z nią się wiąże” (2, 2). Ze względu na dbałość o piękno liturgii, poczesne miejsce zajmuje ministrantura i nauka śpiewu kościelnego. W większości naszych kaplic istnieją schole, które zapewniają śpiew gregoriański na Mszy św. w niedziele i święta.

Św. Pius X mawiał, że „niewiedza religijna jest największym ziem naszych czasów”. Dlatego też nalegamy i namawiamy wiernych, by nie tylko dbali o wysyłanie dzieci na katechizację, ale by dorośli również pogłębiali wiedzę religijną, uczestnicząc w różnych konferencjach, kołach i rekolekcjach. Kilka razy w roku, spotkania młodych małżeństw pozwalają im wymienić doświadczenia i cenne rady, dotyczące wychowania dzieci.

W domach Bractwa, których jest obecnie 83 w 25 krajach na całym świecie, pracuje większość z naszych 310 księży.

Misje Bractwa to placówki znajdujące się w krajach misyjnych, gdzie księża zajmują się w szczególny sposób nawracaniem dusz, których większość nie jest nawet ochrzczona, a co najmniej żyje pogrążona w całkowitej nieznajomości prawd wiary. Walka toczy się tu w pierwszym rzędzie przeciw animizmowi i właściwej poganom niemoralności. Misje Bractwa znajdują się w Afryce środkowej, w Indiach i na Filipinach. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje misja w Libreville, stolicy Gabonu, gdzie ponad 1200 dzieci uczęszcza na katechizację/ a co niedzielę na Mszy św. gromadzi się ponad 2 tys. wiernych. Do tego należy dodać dwa spore chóry, liczne grupy młodzieży i inne stowarzyszenia. Ponadto nasi księża obsługują kilka kaplic na terenie całego kraju.

Zawsze Wierni, nr 3, 01-02.1995, s. 4.